Vasiyet

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

MUHAMMED S.A.A.S VEFATINDAN ÖNCE BUYURDUĞU VASİYET

 

İmam Sadık (a.s), babaları İmam Bakır’dan (a.s), o da babaları İmam Zeynel Abidin’den (a.s), o da babaları İmam Hasan’dan (a.s), o da babaları Hz. Ali’den (a.s), kendisine intikal edilmiş vasiyeti şöyle buyuruyorlar: “Peygamber efendimiz saas, vefat ettiği gecede, vefat etmeden önce bana emretti ve dedi ki: “Ey Ali bana bir kağıt ve kalem getir.” Ve Resulullah (s.a.a.s) vasiyetini söyledi ve belli bir yere kadar geldi ve sonra şöyle dedi:”

Ya Ali, benden sonra 12 İmam olacak ve onlardan sonra 12 Mehdi olacak. Sen, Ya Ali, 12 İmam’ın birincisisin. Allah (s.v.t) seni semalarda ve göklerde Ali El Murtaza, Müminlerin Emiri, En Düz konuşan (Sıddık’ul Ekber), En Şeffaf ve Aydın karar veren (hükmeden), Hakkla Batıl arasında Hâkim, En Güvenilen ve Hidayetçi (Mehdi) adlarıyla isimlendirmiştir. Bu sıfatlar senden başka hiç kimseye ait değildir. Ya Ali, sen benim ailemin (benden sonra), onların yaşamında ve ölümünde ve kadınlarımın üzerine vasimsin. Kimi sen onaylarsan, yarınki gün beni bulur. Ve kimi de sen reddedersen, ben ondan (kadın cinsiyeti) nefret eder ve o beni göremez olur. Ve sen, benden sonra ümmetime vasisin (halifesin). Ölümünün zamanı geldiğinde; vasiyetimi ve halifeliği oğlum Hasan’a ve onun da vefat zamanı geldiğinde, vasiyet ve halifeliği, oğlum Şehit, Zeki ve Mektul olan Hüseyin’e bıraksın. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Seyit El Abidin Zi Safinatul Ali ‘ye teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğluna Muhammed Bakır’ a teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğluna Cafer Sadık’a teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Musa Kazım‘a teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Ali Rıza ‘ya teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, Muhammed Sage Tagi’ye teslim etsin.Ve onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Ali Nasih ‘e teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Hasan Fazıl’a teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Muhammed Mustahfaza ki, Muhammed ve El-Muhammed’dendir, teslim etsin. Bunlar 12 İmamdır ve onlardan sonra 12 Mehdi gelecek. Eğer Hüccet ibnil Hasan’ın (Hz. Mehdi’nin diğer ismi), vefat zamanı gelirse, vasiyetimi oğluna, Mukarreplerin birincisine teslim etsin. (Birinci Mehdi’dir). Ve onun için 3 ismi vardır; Birinci ismi, babamın ismi gibi, ikinci ismi, benim ismim gibi. Ve o Abdullah’tır, Ahmed’tir ve üçüncü ismi de, Mehdi’dir. O’dur ilk iman eden (O’dur müminlerin ilki), (Ondan önceki kişiye ilk iman eden ve müminlerin ilkidir…)

VASİYETİN İSPATI 1

  VASİYETİN İSPATI 2

 

01 Gaybet Şeyh Tusi s.150

02 Bihar’ül Envar c.36 s.260

03 Gayetul Meram c.2 s.241

04 Şeyh El Hür El Ameli İsbaat El Hudaat C.1 S.549 (376)

05 Şeyh El Hür El Ameli Kitap El İgaas El Hacadan s.393-3

06 Şeyh Hasan bin Süleyman El-Hili (Mühtasar El-Basa’er s.159)

07 Şeyh El Meclisi Bihar’ül Envar c.53 s.147 (6) ve cilt 36 s.260 (81)

08 Şeyh Abdullah El-Bahrani kendi kitabı, Kaya El Avaalem c.3 s.236 (227)

09 Seyid Haşim El Bahrani kitabı, Kaya ElMeram c.1 s.370 (59)

10 El-İnsaf s.222 Seyit Haşim El-Bahrani

11 Şeyh Mirza El-Nuri kitabı, El-Necm c.2 s.71

12 El-Sakib c.2 S.71 (Sahih kaynak olarak onaylanmış ve aynı zamanda Şeyh Tusi de, sahih kaynak olduğunu naylamıştır)

13 Seyid Muhammed Sadık El Sadr, bu vasiyeti onaylamış ve kendi kitabında, zuhurdan sonraki tarih s.641

14 Şeyh El Micaanın Mukateeb El-Resul kitabı c.2 s.96.

15 Muhazar Mu’cem El Hadis El İmam El Mehdi, Şeyh El Korani s.301-13

 

Ehli-Sünnet kaynaklarında, Vasiyetin içeriğini teyit eden kitaplar

 

1 El-Muttaki el-Hindi, Kenz ul-Ummal, 13:27
2.El-Mustadrek, el-Hakim, c3, s149
3.el-Sava’iq el-Muhrika, Ibn Hacar el-Haytemi, c.11, bolum 2, s287
4.Ahmed bin Hanbel, Musned, 1:398 ve 406.
5.El-Hakim el-Nisaburi, Mustedrek , 4:501
6.El-Dhahabi, Talkhis , 4:501.
7.Ibn Hajar el-‘Askalani, Fath al-Bari 16:339.
8.Ali b. Ebu Bakr el-Haythami, Majma’ al-Zawa’id 5:190.
9.Ibn Hajar al-Haythami, Al-Sawa’iq al-Muhriqa, c.12.
10.Al-Suyuti, Tarik el-Khulafa, c.10
11. el-Tabaqat el-Kubra,Ibn Sa’d, v2, p194, Pub. by Dar Isadder, Lebanon.
12. al-Jami’ al-Saghir, by al-Suyuti, v1, p353, and also in v2
13. Majma’ al-Zawa’id, al-Haythami, v9, p163
14. al-Fateh al-Kabir, al-Binhani, v1, p451
15. Usdul Ghabah fi Ma’rifat al-Sahaba, Ibn al-Athir, v2, p12
16. Jami’ al-Usul, Ibn al-Athir, v1, p187
17. History of Ibn Asakir, v5, p436
18. al-Taj al-Jami’ Lil Usul, v3, p308
19. al-Durr al-Manthoor, al-Hafidh al-Suyuti, v2, p60
20. Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, pp 38,183
21. Abaqat al-Anwar, v1, p16
22. Al-Suyuti or al-Tabarani, Jami’ al-Saghir 1:75.
23. Al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-‘Ummal, 13:27.
24.Sahih Muslim (Arabic version) Kitab al-Imaara, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, v3, p1453, Tradition #10
25.Sahih Muslim (Arabic version) Kitab al-Imaara, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, v3, p1452, Tradition #5
26.[Sunan al-Tirmidhi (Arabic) Chapter of Fitan, 2:45 (India) and 4:501 Tradition # 2225 (Egypt)
27. Sahih al-Tirmidhi, v5, pp 662-663,328, report of 30+ companions, with reference to several chains of transmitters.
28. al-Mustadrak, by al-Hakim, Chapter of “Understanding (the virtues) of Companions, v3, pp 109,110,148,533 who wrote this tradition is authentic (Sahih) based on the criteria of the two Shaikhs (al-Bukhari and Muslim).
29. Sunan, by Daarami, v2, p432
30. Musnad, by Ahmat Ibn Hanbal, v3, pp 14,17,26,59, v4, pp366,370-372, v5, pp 182,189,350,366,419
31. Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p585, Tradition #990
32. al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami, Ch. 11, section 1, p230
33. al-Kabir, by al-Tabarani, v3, pp 62-63,137
34. Kanz al-Ummal, by al-Muttaqi al-Hindi, Chapter al-Iti’sam bi Habl Allah, v1, p44.
35. Tafsir Ibn Kathir (complete version), v4, p113, under commentary of verse 42:23 of Quran (four traditions)
36.al-Durr al-Manthoor, by al-Suyuti, v2, p60 p230, quoted from al-
37. Tabarani, also in section 2, p342 38.Usdul Ghabah, by Ibn al-Athir, v3, p137
39.Yanabi’ al-Mawaddah, by al-Qundoozi al-Hanafi, p41, and P335
40. Kanz al-Ummal, by al-Muttaqi al-Hindi, v1, p168
41. Majma’ al-Zawa’id, by al-Haythami, v9, p163
42 Aqabat al-Anwar, v1, p184
43.A’alam al-Wara, pp 132-133
44.Tadhkirat al-Khawas al-Ummah, Sibt Ibn al-Jawzi al-Hanafi, pp 28-33
45. al-Sirah al-Halabiyyah, by Noor al-Din al-Halabi, v3, p273
46. Majma’ al-Zawa’id, by al-Haythami, v9, p168
47. al-Awsat, by al-Tabarani, Tradition #18
48. Arba’in, by al-Nabahani, p216
49.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, pp 230,234
50.Refs: al-Qunduzi; Yanabi ‘u ‘l-mawaddah, pp.444-7. ]
51. al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1,
52.al-Khasa’is, by al-Nisa’i, pp 21,30

 

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa