Salih Rüyalar

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

 

 Rüyaların, Ahmet el Hasan as ile olan Bağlantısı

 

Rüyada; Resulullah (s.a.a.s)’ın görülmesi, bazı farklı yorumlara sebep olmuştur. Rüyada, Peygamber Efendimiz ne suretle görülürse görülsün, bu görülme, gerçek bir görülme midir yoksa, görülmenin gerçek olması için, Resulullah (s.a.a.s.)’ı, bilinen nitelikleriyle ve asıl hüviyetiyle mi görmek gerekmektedir? Çünkü Resulullah (s.a.a.s.), her defasında bilinen şartları ve asıl hüviyetiyle gözükmeyebilir. Yalnız âlimlerin ittifak ettiği husus; şeytanın, Resulullah (s.a.v)’ın hüviyetine girememesidir. Çünkü yüce Allah, şeytana, bu imkânı tanımamıştır. Aksi takdirde şeriata yalan karışma olasılığı söz konusu olur ki, o zaman dine güven kalmaz. Bu sebeple de, yüce Allah, hem uyanık halde hem de uyku halinde şeytanı, Resulullah (s.a.a.s.)’ın suretine girmekten men etmiştir.

Hz. Ahmed El Hasan’ın doğruluğunu, müminler rüyalarında, Peygamber Efendimiz’i ve Ehlibeyti görerek bilmişlerdir. Ve bu şekilde herkes de gerekli duayı okuyarak Allah’tan rüyalarında doğruyu göstermesini isteyebilirler.

Aşağıda, rüyaların hakkaniyeti ile ilgili bazı hadis örneklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Resulullah (s.a.a.s.)’ın şöyle söylediğini işitmiştir: “Rüya Allah’tandır. Hülm (sıkıntılı rüya) şeytandandır. Öyleyse, sizden biri hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hülm) görecek olursa, sol tarafına tükürsün ve ondan Allah’a istiaze etsin (sığınsın). Böyle yaparsa şeytan, kendisine asla zarar edemeyecektir.”

Kaynak: Buhari, Tıbb 39, Bed’ü’l-Halk 11, Ta’bir3, 4, 10, 14, 46; Müslim, Rüya 5, (2262); Muvatta, 1, (2, 95)Hadis No: 0947 Ravi: Ebu Katade

Resulullah (s.a.a.s.) şöyle buyurur: “Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez.”

Kaynak: Buhari, Tabir 2, 10; Müslim, Rüya 10, (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956) Hadis No: 0948 Ravi: Enes

Resulullah (s.a.a.s.) buyurdular ki: “Müminin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında takılı vaziyette durur. Anlatılacak olursa hemen düşer.”

Kaynak: Tirmizi, Rü’ya 6, (2279, 2280); Ebu Davud, Edeb 96, (5020) Hadis No : 0949 Ravi: Ebu Rezin el-Ukeyli Lakit İbnu Amir İbni Sabire

“Mü’minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.”

Kaynak: Buhari, Ta’bir 4; Muvatta, 1, (2,956)  Hadis No : 0950 Ravi: Ebu Said

Resulullah (s.a.a.s.) şöyle demiştir: “Benden sonra, peygamberlikten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!” Yanındakiler sordu: “Mübeşşirat da nedir?” “Salih rüyadır!” diye cevap verdi. Muvatta’nın rivayetinde şu ziyade var: “Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir.”

Kaynak: Buhari, Tabir 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96, (5017) Hadis No : 0952 Ravi: Ebu Hüreyre

Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) Rüya hakkında nakledilenler

Rüya ve rüya yorumu ile ilgili rivayetler, muteber kabul edilen kaynaklarda, 3.000’den fazladır. Mükerrerler çıkarıldığında, 100 (yüz) civarında rüya hakkında hadis vardır.

Hadis kaynaklarında “rüya yorumu” konusundaki rivayetlerin bir kısmı, ayrı bölüm ve başlık altında, bir kısmı da; diğer konuların içinde uygun yerlerde kaydedilmiştir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla da bazı kaynaklarda, bu konu ile ilgili rivayetlere hiç değinilmemiştir.

 

Peygamber Efendimizin Rüyalarla İlgili Değerlendirmeleri

 

Hz. Peygamber (s.a.a.s.), rüyaların önemini, ne olduğunu, nasıl görüldüğünü, çeşitlerini ve nasıl yorumlanacağını anlatmış, bunlar da muhaddisler tarafından kayıt altına alınarak günümüze kadar hadis kaynakları aracılığıyla ulaşmıştır. Hz. Peygamber’in bu değerlendirmeleri, hadis ilimleri ışığında bu bölümde değerlendirilecektir.

 

Rüyanın Nübüvvetten Cüz Olması

Enes İbn-i Mâlik radiya’llahu anh’den rivâyete göre, Resûlullah (s.a.a.s.): “Sâlih bir kişi (veyâ sâliha bir kadın) tarafından görülen güzel rü’yâ, nübüvvetin kırk altı cüz’ünden bir cüz’üdür” buyurmuştur. Hadis kaynaklarında bu konuda birçok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerin bir kısmında rüya kelimesine sâlih, sâdık, hasen kelimeleri eklenmiştir.

Bazı rivayetlerde “kırk altı” yerine, “kırkbeş, yetmiş, elli, kırk dört, kırk, kırk dokuz ve yirmi altı” sayıları bulunmaktadır.

Ayrıca, Ebû Hüreyre’den rivâyete göre, Resûlullah (s.a.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Zaman yaklaşınca (ve kâinat son günlerini yaşamaya başlayınca) mü’minin rü’yâsı yalan çıkmaz; çünkü mü’minin rü’yâsı nübüvvetin kırk altı cüz’ünden bir cüz’üdür. Nübüvvetten cüz’ü olan şey ise yalan olamaz.” buyurmuştur.

 

 Rüya, Allah’tan; Hülm ise, Şeytandandır

 

Hz. Peygamber (s.a.a.s): “Rüya, Allahtandır; Hülm ise, Şeytandandır.” buyurmuştur.

Ebû Sa’îd Hudrî radiya’llahu anh’den rivâyete göre, Nebî Salla’llahu aleyhi ve alihi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: “Sizden birisi sevdiği birini rüyasında görürse bilsin ki, o Allah tarafındandır. Rüya sahibi, bu rüya üzerine Allah’a hamd etsin ve başkasına da söylesin. Buna karşılık hoşlanmadığı bir rüya görürse, muhakkak ki bu rüya, şeytandandır.  Bu durumda rüya sahibi, rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Bu suretle o rüya, sahibine zarar vermez.”

“Rüya, Allah’tandır” sözünde, rüya kelimesinin Allah’a izafe edilmesi, güzel rüyanın şereflendirilmesi içindir.

“Hulm ise, şeytandandır.” Sözünde, hoşlanılmayan rüyanın şeytana izafe edilmesi, bu tür rüyanın şeytanın özelliği olan yalancılık, karışıklık ve korkutmak sıfatlarına uygunluğunun belirtilmesidir veya bu tür rüyanın şeytanın arzu ve hevesine uygunluğunun izafe edilmesidir.

 

Allah’tan Müjde Olan Rüyalar

 

Ebû Hureyre şöyle demiştir: Rasulullah’ı şöyle derken işittim, “Mübeşşirattan başka, nübüvvetten (ilham alacak) başka bir şey kalmadı.”

Sahabiler, “Mübeşşirat nedir?” diye sordular. Resulullah, “Sâlih rüyadır.” diye buyurdu.

İbn-i Abbas’tan, Rasulullah (saas) dedi ki: “Ey İnsanlar! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzel rüya kaldı. O rüyayı Müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür.”

Mübeşşirat, kelime olarak mübeşşirenin çoğuludur. Bu ise, büşra; müjde (sevindirici haber) demektir. Yukarıdaki Ebû Hureyre rivayetinde “mübeşşirat”ın güzel rüya olduğu, Hz. Peygamber tarafından açıklanmıştır.

Ubâde b. Sâbit dedi ki, ben, Rasulullah (saas)’a Allah’ın şu sözünü sordum: “Dünya hayatında da, âhirette de büşrâ onlarındır.”

Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: “O (ayetteki büşrâ), güzel rüyadır. Onu Müslüman kişi görür veya (başka Müslüman tarafından) onun için görülür.”

 

Rüya Duası

     

 

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa