Hz Mehdi (as)

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

 Ehli sunnet kaynaklarında Hz Mehdi (as)

 

1-Hz. Muhammed (s.a.v) dedi ki: “Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt’tendir”

Sünen-i İbni Mace Kitabü-l Fiten Tercümesi ve Şerhi Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34, s. 348, Hadis No: 4085

2-Allah Resulü (s.a.a.s.) dedi ki: “Mehdi benim itretimden ve Fatima’nın evlatlarındandır”

Sünen-i İbni Mace Kitabü-l’fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34; s. 349, Hadis No: 4086

İbni Hacer-i Mekkî, Savâ’ık-ul-Muhrike Cilt.11, Bolum 1, sh-249

3-Allah Resulü (s.a.a.s.) dedi ki: “Biz Abdulmuttalib evlâtlarından yedi kişi cennet ehlinin efendileriyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi”

Sunen- Bin- Mace, C.2, H.4087

El-Müstedrek, El-Hakim – Enes bin Malik

Deylemi – El-Firdevs

İbni Hacer-i Mekkî, Savâ’ık-ul-Muhrike Cilt.11, Bolum 1, sh-245

Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34; s. 349

4- Peygamber Efendimiz (s.a.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim içinde Mehdi olacaktır. (Aranızda kalması) kısa tutulursa (kalacağı süre) yedi (yıl)dır. Kısa tutulmazsa (kalacağı süre) dokuz yıldır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer, yemişini (gıda ürünlerini) verecek ve insanlardan hiç birşey saklamayacak (vermemezlik etmeyecek) tir. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp: Ya Mehdi! Bana (mal) ver, diyecek. Mehdi de: Al, diyecektir.”

Sunen-i İbn-i Mace, C.2, H.4083

5-Allah’ın Resulü (s.a.a.s.) buyurdu: “Biz Ehlibeyt, bizim için Allah dünyaya karşılık ahireti seçti. Ehli beytim benden sonra belaya, sürgüne ve kovulmaya düçar olacaktır. Sonunda doğu tarafından, yanlarında siyah bayraklar olan bir kavim gelir. Bunlar hayra talip olurlar fakat istedikleri verilmez. Bunun üzerine savaşırlar ve onlara yardım edilir, o zaman istedikleri verilir.  Fakat onu kabul etmezler ve ehli beytimden bir adama verirler . O yeryüzünü adaletle doldurur… sizden kim bu duruma yetişirse, kar üstünde sürünerek de olsa onlara gelsin.”

 İbn Mace, Sünen, 36,  Fiten,Bab:34, Had no: 4082 (II,1366)

İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 527

Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14

Ebu Cafer Taberi – Taberi Tarihi

İbni Hacer-i Mekkî, Savâ’ık-ul-Muhrika Cilt.11, Bolum 1, sh-250-251

Kütüb-ü sitte muhtasarı c. 17 sh: 556

6-Cabir bin Abdillah anlatiyor: Resulullah saas buyurdular ki: umetimin sonunda bir halife gelecek, malı sayarak değil avuçlayarak dağatacak ”Hadisi Cabir’dan rivayet eden Ebu Nadre ve Ebul -Ala’ya Bunun Ömer bin Abdulaziz olmasına nedersiniz ?”diye sormuştu ” Hayir o değil dediler

Muslim, Fiten 67, (2913)

7-Hz. Muhammed (s.a.a.s.) dedi ki: “Ahir zamanda ümmetimin başına şiddetli belalar gelir, öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. O zaman Allah, daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. Yer ve gök ehli, onun hilafetiyle sevineceklerdir. Gök hiç bir yağmur damlasını esirgemeyecek ve yer de bereketlenecektir.”

Hakim En-Nişaburi, El Müstedrek Ales Sahihayni Fi’l Hadis

İbni Hacer-i Mekkî, Savâ’ık-ul-Muhrika Cilt.11, Bolum 1, sh-250

El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 36

Ali bin Hüsameddin El Muttaki – Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman

8-Allah’ın Son Peygamberi (s.a.a.s.) dedi ki: “Ehlibeytimden ismi ismime uygun bir adam Arap’a sahip olmadıkça dünya gitmez, ya da yok olmaz.”

Tirmizi, Sünen, Bab: 52, Had no: 2230

Ebu Davud, Sünen, 35, Mehdi, Had no: 4282, (IV,472-473)

9-Allah’ın Son Peygamberi (s.a.a.s.) dedi ki: “Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra, mutlaka benim Ehli Beytim’den birisi çıkar. Ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla doluysa, O dünyayı adaletle doldurur.”

Ahmet bin Hanbel Musned’I C1, S 84

Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11

10-Peygamberimiz (s.a.a.s.) buyurdu: “Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt’imden bir zatı gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak.”

Sünen-i Ebu Davud, 5/92

11-Ahmed İbni Ebi Şeybe, İbni Mace ve Naim b. Hammad Fiten isimli kitabta Hz. Ali’den tahric ettiler, Resulullah (s.a.a.s.) buyurdu: “Mehdi, bizden Ehlibeyttendir. Allah, onu bir gecede ıslah eder (olgunlaştırır).”

İbn Mace, Sünen, C.2, S.269

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa