Hz İsa (a.s)’ın Çarmıha Gerilmesi

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

Bu bölümde, Hz İsa(a.s)’ın çarmıha gerilmesi ve Kuran’daki ayetinde beyan edildiği üzere, onun benzeri konusundan bahsedeceğiz. Bu konuya, öncelikle Kuran ayetleri üzerinden, sonra Şii ve Ehli Sünnet itikadı ve hadisleri üzerinden ve son olarak da İncil ve Tevrat üzerinden ispatlamaya çalışacağız. Yamani (a.s)’ın davetini duymuş ve halen
şüpheleri olan insanlar için bu konunun çok faydalı olacağını düşünmekteyiz. Şimdi Kuran’dan ayetler ile açıklamaya başlayalım.

Bir de inkarlarından ve Meryem(a.s)‘a büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.Nisa 157

Öncelikle bu ayet, İsa (a.s)’ın katledilmediğini ve çarmıha gerilmediğini ispat etmektedir. Ve ayetin devamında, birisinin ona benzetilmiş ve onun yerine çarmıha gerilmiş olduğu yazmaktadır. Aynı zamanda bu ayet, çarmıha gerilme meselesinin sırrını ve gerçekleşen o olayın detaylarını bilen kimse olup olmadığının cevabını da vermektedir. Ve bu cevap, İslam adına, bu konu üzerine görüş beyan eden herkesin görüşünü değersiz kılmaktadır. Çünkü Kuran, şöyle cevap vermiştir:

Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.Nisa 157

Ayette de görüldüğü üzere, Hz İsa (a.s) yerine çarmıha gerilen kişinin kimlik bilgisi, sadece Allah tarafından bilinmekte ve Kuran ayeti dışındaki bütün yorumlar ve görüşler şüphe ve anlaşılmazlığa düşmektedir. Yani Allah Teala, bu bilgiyi kimseye vermemektedir. Sadece anlatıldığı şekilde, yani Kuran’daki beyanda, sadece birisinin ona benzetildiği söylenmektedir. Ancak bir çok alim bu ayet hakkında kendinden görüş beyan etmiştir. Halbuki Kuran kimsenin birşey bilmediğini arz etmektedir. Ve eğer birisi, bu kişinin kimliği hakkında ispatlı bilgisi olursa, o zaman bu bilgiyi Allah Teala tarafından aldığı anlaşılmış olacaktır. Yani binlerce sene, sır gibi gizlenen bu konuya, Allah’ın izni ve kudreti olmadıkça, kimse erişemez ve erişen varsa da muhakkak, Allah Teala ona bu bilgiyi vermiştir. Ve bu şahıs otomatik olarak Allah’ın Halifesi konumuna geçmektedir. Çünkü Allah sırlarını sadece Halifelerine verir ve onları diğer insanlardan bu ilim ve sırlar neticesinde üstün kılar.

O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. ﴾26﴿ Ancak, (bildirmeyi) dilediği bazı Elçiler dışında. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin.﴾27﴿Ki böylece onların (elçilerinin), Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir)﴾26﴿Cin Suresi

ve bu ayette açık bir şekilde Allah-uTeala gizli ilimleri bazı Elçilerine verdiğini açıkca beyan etmektedir ve Allh’ın bütün halifeleri Aynı zamanda Allah’ın Elçileri olarak bilinmektedir gerek Hz Muhammed (s.a.v) den önceki peygamberler ve gerek Hz Muhammed (s.a.v) den sonraki imamlar Hz Mehdi (a.s) gibi, bunun üzerinde bu ayet bütün Elçileri hitap etmektedir yani gerek imam gerek peygamber ve daha öncede belirtiğimiz gibi her Asırın bir imamın olması kesin dir ve yer yüzünde peygamber olmadığında mutlaka Allah tarafından bir imamın veya bir yetkilinin olması gerekmektedir
Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): «Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi» demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.Maide 19

evet bu ayetede görüldüğü gibi peygamberler arası kesildiğinde veya peygamberlerin gelmesi son verildiğinde
insanlar hak yolunda ve hidayet yolunda bize uyarılacak kimse olmadığını bahanesini ortadan kalksın diye Allah-u Teal açık bir şekilde peygamber olmayan bir elçi gönderileceğini beyan etmektedir ve aşağıdaki ayetleri okuduğumuzda bu konu daha net bir şekilde açıklığa kavuşacaktır çünkü aşağıdaki ayetler Hz Muhammed (s.a.v) den sonra gelecek imamları tanıtmaktadır

Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları İmamlar(önder) yapalım ve onları varisler kılalım.(Kısas 5)

Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka halife kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.(Nur 55)

Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren imamlar (önder) yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.(Enbia 73)

ve verdiğimiz ayetlere göre Allah-uTeala’nın rızası oldu ve istediği miktara kadar bazı Elçilerini kendi sırlarından bazı ilimlerini onlara bildirir ve bu elçilerin illaki peygamber olmaları gerekmemektedir ve Şii ve sünni hadislerinde’de belirtildiği şekilde Hz Mehdi (a.s) Allah’ın halifesi dir ozaman Allah-u Teala halifelerini doğrudan bilgilendirir ozaman Allah’ın sır gibi sakladığı ve kimseyi vermediği bir bilgiyi bilen kişi mutlaka Allah’ın halifesi olması gerekmektedir.
ancak bu konuyu giriş yapmadan önce açıklığa kavuşması gereken başka bir konu var oda yukarda CİN suresinde verdiğimiz ayette ((Ancak, (bildirmeyi) dilediği bazı Elçiler dışında. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin.cin-27)) bunun önünden ve ardından gözcüler salar kısmını ne demek olduğunu bakacağız ve bunu açıklamak için de başka bir ayet üzerinden bu ayetin anlamını çıkaracağız

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. ﴾255﴿Bakara

bu ayet’te CİN suresi gibi aynı konular üzerinde bilgi vermekte olduğu açıkca görülmektedir ve Allah-u Teala istemediği bir kimseyi bir şey vermediğini ve dilediğini verdiğini açıkca beyan etmektedir ve Yamani (a.s) bu konuda ki açıklamasında çok önemli bir konuyu vurgulamıştır ve şöyle buyurduler önlerindeki şey ellerindeki olan bir şey veya önlerinde bulunan bir şey değil veya arkalarındaki şey, arkalarında herhangi bir cisim değil öyle bir şey olsa idi Allah-u Teala’nın bile bileceği çok önemli bir ilim olmazdı ve Allah-u Teala için özel bir bilginlik sıfatını beyan etmezdı, çünkü Elçiler zaten önlerini görüyorlar ve arkalarında birisinin olması onların arkasında neler olup bittiği kolaylıka göre biliyor olacaklar ozam bu Allah-u Teala’ya özel bir nitelik değil daha doğrusu arkalarındaki ve önlerindeki kelimler geçmişte olanlar ve gelecekte olacaklardan bahs edilmektedir ve bu anlam dışında başka bir anlam vermeye çalışırsak Allah-u Teala’ın ilimini küçük düşürmüş olacağız kaldiki bir isnan bile ben önümü görüyorum ve bunu sadece ben yapa bilirim bile diyemez çünkü bunu herkes yapa bilir ancak herkes geçmişin sırlarını ve gelecekte kesin bir şekilde Allah’ın izni olmadan neler ola bileceğini bilemez bu şekilde ayeti baktığımızda geçmişte olan bazı sırlarını bazı mahluklarına yani halifelerine bildirir ve ilk verdiğimiz ayette(Nisa157)Hz isa (a.s)‘ın yerine çarmağa gerdirilen kişinin srını sadece onun halifesi ola bilecek bazı halifelerini vereceğini anlamakta olacağız ve NİSA suresinde Allah dışında kimse bu bilgiyi bilemez ve herkes şüphe ve somut oalmay delillerle(zann) konuşmaktadır diye buyurur
bü bölümden elde etiğimiz sonuçlar:

1 – Hz İsa (a.s) çarmağa gerdirilmedi( ...Oysa onu öldürmediler ve asmadılar Fakat onlara öyle gibi gösterildi..Nisa 157)

2 –Hz isa(a.s)’a benzeyen kişinin kimliğini somut delilerle ispat eden biri çıkarsa muhakkak bu bilgiyi sadece Allah-u Teala’dan almış olmalı ve bu kişi de kesin bir şekilde ayetlerce Allah-u Teala’nın Halifesi olmalı .O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz; ﴾26﴿ Ancak, (bildirmeyi) ancak, (bildirmeyi) dilediği bazı Elçiler dışında. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar, ﴾27﴿Ki böylece onların (Elçilerinin), Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir). Cin ﴾28﴿

3 – Hz İsa Yerine Çarma gerdirilen kişinin kimliği hakkında kim araştırmaya ve yorum yapmaya çalışırsa hiçbir bilgiye erişilemeyecek gerek müslüman gerek yahudi veya hıristiyan olsun ve bu konu hakkında konuşmaya başladıklarında sadece kendi düşünceleri üzerinden cehalete düşecekleri kesindir çünkü ayet kimsenin bu konuyu bilmediğini arzetmektedir Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.Nisa 157

4 – geçmiş ve gelecek ilmi sadece Allah -u Teala’nın nezdindedir ve kimse onun gaybı olan yani gizli olan ilmini bilemez ve bazılarını istediği bazı halifelerine verir

şimdi önemli bir soru kafalarımıza oluşa bilir oda şu acaba bu ilim sadece Hz muhammed(s.a.v) ve onun soyundan gelen İmamlara mı verilmiş?

bu soruyu evet ile cevaplayacağız çünkü kuran indiği zaman bu ilimden kimsenin haberdar olmadığı ve istediğini verebileceğini bildirir, yani halifelerinden birini verebileceğini bahs edilmesinden bu ilim Hz Muhammed(s.a.v) ve onun ilminin kapısı olanlara yani Hz Muhammed (s.a.v)’in ailesine verilir bu sonuca bu ayet ile de erişile biliniyor :

Yoksa, insanları; Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik Nisa 54

Hz Muhamed (s.a.v) Ve Hz Ali ” Ali ibrahim dendirler” yani Hz İbrahim(a.s)’ın yer yüzünde kalmış olan tek nesil idiler ve her türlü ilim ve hikmet onlara mahsustur ve onlardan oluşan nesiller bu niteliği taşıyan mahluklar arasında tek nitelikli şahıslar olarak bilinmektedir ki bu nesilin devamından Hz Mehdi (a.s) gelir

söylememiz gerekirki Yamani (a.s) çarmıha gerdirilen kişiyi çok basit bir ifade ile ispat etmiştir bu konuyu öncelikle şii kaynaklarından Yamani(a.s)’ın anlatığı şekilde intikal edeceğiz sonra Ehli sünnet kaynaklarından hadisler vererek bu konuyu ehli sünnet kaynakları ile karşılaştıracağız çünkü her iki kaynakta aynı şekilde bu konu aktarılmıştır sadece sır noktasını kısmını şimdiye kadar kimse çözememiştır.

Yamani (a.s) şöyle buyurdu:

Hz İsa (a.s) gök yüzüne gitti gecede havarilerini (Öğrencilerini) topladı Asher yuti (Yahuda) dışında çünkü o Hz isa (a.s)’ın mekanını yahudilerin önderlerine ele vermeye gitmişti ve bildiğimiz gibi Hz isa (a.s) asher yuti ile beraber toplam12 havarisi vardı o gecede havariler uyuduklarında İsa (a.s) tek kalır ve diğer herkes derin uykuya dağıldığı zaman Allah isa (a.s)’ı gökyüzüne götürdü ve ona benzeyen kişiyi yer yüzüne indirdi ve onun benzeri Hz isa(a.s) için kurban ve siper oldu ve Hz İsa (a.s)’a benzeyen kişi de Hz Muhammed (s.a.v)’in vasi ve varislerinden dir ve Hz mehdi(a.s)’ın meselesi için çarmıha gerilerek azabı tahammül edip vefat etti çünkü bütün peygamberler Hz Muhammed (s.a.v)’in gelişi için zemin hazırlıyorlardı ve dünyayi zaferleri ile feth edecek ve dini tüm dünyaya yerleştirmekte Hz Mehdi (a.s)’a vaad edilmiştir yani bütün bu zemin hazırlamaların Allah’ın devleti kurulması için yapılmıştır ve Hz isa (a.s)’ın vazifelerinden biri de Çarmıha gerilmekti çünkü Hz isa(a.s)’ın yerine biri yeryüzüne iniyorsa bu olayın olması gerektiği anlamındadır yoksa Allah-uTeala bu olayi tamamen engeliye biliyordu ve Hz İsa (a.s) semaya götürdüğünde kimseyi ona benzeterek indirmezdi, demeki bir gereği vardı ki bunu böyle uygun görmuştu daha sonra bunun sebebini de anlatacağız inşallah, Hz isa (a.s)’ın yerine kendini feda eden kişi kendini Hz isa (a.s) ve ileride oluşacak islam devleti için feda etmiş oldu çünkü kimliğinin gizli kalması kurulacak islam devleti için yarar sağlamış oalcaktı şimdi bu konuyu hadislerde bakacağız.

Şii kaynakları

İmam Bakır (a.s) Buyurdu: doğrusu Allah-uTeala İsa (a.s)’ı gökyüzüne götürdüğü gecede Hz isa (a.s) havarilerini davet etti ve onun yanına gece yemeği yemek için geldiler ve doğrusu gelenler 12 kişi idi ve onları eve aldı sonra odanın bir köşesinden dışarıya çıktı ve sonra odaya başından su aktığı vaziyette geri döndü ve dedi ki Allah -u Teala şimdi bani gökyüzüne götürüceğini vahiy etti ve beni yahud kabilesinden kurtaracak ancak hanginiz bana benzeyecek ve benim yerime çarmağa gerdirilip ölecek ve benim mertebe ve dereceme ulaşarak daima yanımda olacak?onların aralarında olan bir genç dedi ben ey Ruhullah ve isa dedi ozaman o kişi sen sın, sonra İmam bakır (a.s) buyurdu : Yahudiler o gece İsa (a.s)’ı yakalamak için geldiler ancak İsa (a.s)’a benzetilen o genci aldılar ve o öldürüldü ve çarmağa gerdirildi. Tefsir Gomi c 1 s 103 -Kısas-ul Enbiya s 473-Tefsir Borhan c 1 s 628-Tefsir safi (Feyz Kaşani) c 1 s 342- Bihar-ul Envar c14 s 336-Tafsir Nur-ul sakaleyn c 1 s 354-569-Tefsir Kenzol dekaik c 3 s 580

bildiğiniz gibi Hz isa (a.s) toplam olarak 12 havirisi (öğrencisi) vardı şimdiye kadar bazı müslüman alimlerinin söylediği şey Hz isa (a.s)’a benzeyen kişi (yahuda) As-her Yuti olduğunu iddia etmişlerdı bazılarıda geride kalan 11 kişinin içinden birisi Hz İsa (a.s)’a bezetildiğini söylemeketedirler ancak Bu hadiste Açık bir şekilde o gecede (yahuda) asher yuti ve havariler dışında başka bir şahısın bulunduğunu görstermektedir, çünkü Hz isa (a.s)’a benzetilen kişi için Hz isa(a.s) benim derece ve mertebeme ulaşacak diyor halbuki yahuda ihanet etmiş ve Hz İsa(a.s)’ın yerini ele vermek için gitmişti ve ve bir hainin Hz isa (a.s) derece ve mertebesini ulaşılmaz aynı zamanda orda 11 kişi kalmış olmalıydi ancak hadiste 12 kişi olduklarını ve yahuda onları ele vermeye gittiğini söylemektedir yaniAs-her Yuti(yahuda) ile birlikte 13 kişi oluyorlardı yani burda Hz isa(a.s)’ın havarileri ve öğrencileri dışında başka bir kişi bulunmaktaydı Ayriyetten İsa (a.s) Allaha’ın halifesi, kitap sahibi olan peygamberi ve imamaet makamını sahib olan peygamberlerlerden idi ve onun mertebesinde olacak birisi de mutlaka Allah’ın halifelerinden biri olması gerek yani öğrencileri asla Allah’ın halifesi olamayacaklar çünkü hiçbiri ali ibrahimin soyundan değiler ve kuranda açık bir şekilde halifelik makamını sadece Allah’ın seçeceğini ve sadece ali ibrahimin soyundan olacağ belirtmektedir yani Hz isa(a.s)’ın yerine çarmıha gerilen kişi Allah’ın halifelerinden biri olmak zorunda dır bu şekilde orda bulunan on üçüncü kişi Hz isa (a.s) yerine çarmıha gerdirilen kişi dir.

bu şekilde anliyoruz ki bu bilgiyi daha önce hiçkimse erişememiş ve sadece Yamani (a.s) tarafından ispatlanmış oldu çünkü havariler bile bu konuyu rivayet etmemişler çünkü onlarda bu üçüncü şahısı görmiyorlardı ve eğer görmüş olsalardı bunu rivayet ederlerdı yanı bu olay havarilerden bile gizlenmiştı ve bu gizlenmenin de bir sebebi de şu yahudiler in beklediği Mesih çarmıha gerdirilen mesih olacaktı onların kitabında ve inancında mesih öyle birisi olacaktı eğer Hz İsa(a.s)’ın gerdirilmediğini öğrenmiş olasalardı Hz isa(a.s)’a inkar eder ve bu o değildir diye bilirlerdı onun içi Allah-uTeala Hz İsa(a.s)’ın çarmıha gerilmesini gizledi taki herkes için ibret ve ispat olarak kalsın ve aynı zamanda’da bu olayı aşıkar eden kişi için de Allah’ın gizli sırnı bildiğinden Allah’ın Halifesi olduğunun ispatı ve delili olsun ve binlerce senden sonra bu konuları sadece Seyid ahmet el hasan (a.s) açıkladığına göre onun Allah’ın halifesi olduğu ispatlanmıştır daha önce’de söylediğimiz gibi buna benzer bilgileri Allah sadece bazı halifelerini verdiğini ispatlamıştık, Yamani (a.s) yani seyid ahmet el hasan (a.s) Allah’ın halifesi oluğu kanaatını vardığımızda sadece geride bir soru kalıyor oda şu: çarmıha gerilen kişi veya çarmıha gerilen halife, Allah’ın hangi halifesi dir ve ismi nedir bu konuyu da ileride bizler için seyin Ahmet El hasan (a.s) vermiş olduğu hadislerce ispatlanmıştır

bu konuya girmeden önce bilmeniz gerekir ki arapça resul kelemesinin türkçe karşılığı Gönderilen demektir ve her gönderilen Peygamber değildir örnek olarak maide suresinde peygamberlerin arası kesildiğinde Allah buyuriyor ki size resuller yani imamlar ve halifeler gönderdik ki bizi hidyaet eden kimse olmadı demiyesiniz ve bu imamlar ve halifeler Allah tarafından seçildikleri için onlara resul ve elçi denilmektedir.

Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin (resulerlerin) arası kesildiği bir sırada size elçimiz(resulümüz) geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): «Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi» demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.Maide﴾19﴿

şimdi bu kişinin kimliğini açıklmak için saf suresinin bir kaç ayetini bakacağız zira bu ayette’de bazı gizli ipuçlar bulunmaktadır
Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir Elçi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.﴾6﴿

açık bir şekilde Hz isa (a.s) benden sonra bir elçinin geleceğini ve isminin ahmed olduğunu beyan etmiştir ki Allah’ın bütün imamları Allah tarafından seçildikleri için aynı zamnda Allah’ın elçileri özeliğini taşımaktaırlar yani Allah’ın halifesidirler bu ayetin çevirilerinde de yapılan bir hata var oda burdaki resul kelimesini peygamber olarak çevirilmiştir halbuki burdaki resul gönderilen bir imam ve halifeden bahs edilmektedir ancak bir çok müslüman alimi bunu peygamber olarak çevirilmiş ve Hz Muhammed (s.a.v)’ı nispet etmişler halbuk kuranın her yerinde Hz Muhammed (s.a.v)’i ismini sadece Muhammed olarak denilmiştir ve bir sonraki ayetlerde bu surenin bütün ayetleri ahir zamanı kassettiğini göreceğiz .

Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. ﴾8﴿

ve bildiğiniz gibi şii ve sünni hadislerinde sadece ahir zamanda kafirler istemezse bile Hz Mehdi(a.s)’a boyun eymek zorunda kalacaklar yani bu ayet de ahir zamandan bahs etmektedir ve daha önce islam dinini bütün dünya kabul etmemiş ve bunun vaadı sadece Hz Mehdi (a.s)’a verilmiştir

O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. ﴾9﴿

bu ayet ise peygamber (s.a.v)’in dini tüm dünyaya yayacağını söylemekte buda daha önce belirtiğimiz gibi sadece Hz Mehdi (a.s) döneminde gerçekleşecek

Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları (Ensarı) olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti. Havariler de, “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.﴾14﴿

ve bu ayette bütün müslüman alimleri 14 ayeti Hz isa (a.s) hakkında geldiğini beyan ediyorlar halbuki ayette biz onları galip getirdik ama Hz isa (a.s) ve havarileri savaşamadılar ve üstelik Hz isaya benzeyen kişi bile çarmıha gerdirdiler ve galibiyet kazanmadıkları için bu ayet onların hakkında gelmiş olamaz ((Böylece üstün geldiler)) ve ayriyetten israil olğlarından bir kısmı inanmış halbuki hepsi hz isa(a.s)’ı öldürmek istemişlerdı ve burda Hz İsa (a.s)’ı destekleyen sadece onun havarileri ve onun yerine çarmıha gerdirilern kişi vardı ve hiç kimse itiraz etme curetini bile bulunamadı ancak burda meryem oğlu isa demesi Hz isa(a.s)’kasetmiyor burda Ahmed isimli olan kişi yani Hz isa (a.s)’ı benzeyen kişiyi kasetmekte ve bu kişi Ahir zamanda tekrar yer yüzüne dönecek ve ona bazı kişiler inanacaklar bazılar da inanmayacaklar ancak ona innnalar ve yardımcıları ve havarileri zafere ulaşacaklar ki ileride bunu hadislerce ispatlayacağız.
İmam bakır (a.s) buyurdu: Allah-u Teala buyurdu: Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Saf﴾10﴿ ve dediler ki bizim mallarımıza ve evlatlarımıza ihtiyac olduğuna bilseydik hepsini feda ederdik bunun üzerine Allah-uTeala buyurdu : Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. ﴾11﴿(Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. ﴾12﴿ Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri (bunlarla) müjdele ﴾13﴿Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havârîlere: Allah’a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir? demişti. Havârîler de: Allah (yolunun) yardımcıları biziz, demişlerdi. İsrailoğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. ﴾14﴿

ve burda imam bakır (a.s) ayetlerin tefsiri konusunda şöyle buyurur : burdaki fetih dünyada Kaim (a.s)’ın fethi demektir, kafir olup inkar edenler Hz isa (a.s)’ın benzerini öldürenler idiler ve iman edenler ise Hz isa(a.s)’ın benzeri ölmesin diye iman edenlerdirler ve onlar Hz isa(a.s)’ın benzerini öldürenler ile savaşacaklar ve galip gelecekler ve Allah-uTeala böyle vaad etmiştir : Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. ﴾14﴿-Tafsir Gomi c 2 s 365 – Tefsir Nur-ul sakalayn c 5 s 319

Bu hadiste görüldüğü gibi Hz İsa (a.s)’ın benzerini öldürdüler cümlesini kullanmaktalar ve hz İsa (a.s)’ın benzerini inanan olanlar Hz isa (a.s)’ın benzerini öldürenler ile savaşacaklar burda önemle durmamız gereken şey şü insanların iman etmeleri gereken kişiler kimlerdır ? acaba iman etmemiz gerekenler Allah’ın tayin ettiği halifeleri değilmıdır? eğer öyle ise Hz isa(a.s)’a benzeyen kişi de Allah’ın halifesi olması gerek bazıları ona ettikleri inkar yüzünden kafir olacaklar ve Hz isa(a.s)’ın benzeri olduğunu o dönemde bilen yoktu kuran ininceye kadar herkes Hz isa(a.s)’ın öldüğünü bilmekteydi ve kimsenin onun benzerinden haber bile yoktu haberi olmayanlar için nasıl iman etmeleri beklenmektedir ahir zaman dışında ve hadiste iman edenler Hz isa(a.s)’ın benzeri ölmesin diye iman ettiler halbuki o bir kere ölmüştü ve hiç galibiyet’de kazanmamıştı ozaman onun için ikinci bir dönüş ve savaş vardır

Rasulullah (s.a.v) Hz ali (a.s) için dua ederken şöyle buyurdu: Allah’ım ona Musa (a.s)’ın azmini ver İsa(a.s)’ın benzerini onun neslinden getir Allah’ım andolsun ki sen onun üzerine benim halifemsin ve andolsun onun(Hz Ali a.s) itreti ve temiz soyunu her türlü kirliliği arındıran sensin- Gaybet Numani 145 – Bihar-ul Envar c 28 s 71

Ve burdada Açık bir şekilde Hz Muhammed (s.a.v) Hz isa(a.s)’ın benzerini Hz ali (a.s)’ın neslinde olmasını dilemiştir yani ehlibeytin içinden olmasını istemiştir buda bu benzeyen kişinin tekrar yeryüzüne geleceğini bir ispat olarak kayda geçmiş ve özellikle hz muhammed (s.a.v) ve hz ali(a.s) den sonra olacağı kesinleşmiştir

Ebu said hurasani der: ben Hz imam sadık (a.s)’a acaba kaim ve mehdi bir kişi mı diye sordum,buyurdular evet ve dedim ne için ona mehdi denilmiştir? imam sadık (a.s) buyurdu: çünkü o gizli kalmış bir meseleye davet edecek ve sonra niye kaim denilmiş diye sordum ve şöyle buyurdular: çünkü o öldükten sonra ayaklanacak ve kiyam edecek ve doğrusu o buyuk bir mesele üzerine ayaklanacak ve o Subhan olan Allah’ın emrine ayaklanacak. Gaybet şeyh Tusi 422 /471-İsbat-ul huda c 5 s 132/135 – Bihar-ul Envar c 51 s 30/224 – İlzam-ul Naseb c 1 s 161

ve bu hadiste görüldüğü gibi kaim (a.s) öldükten sonra ayaklanacak diyor ancak bazı kişiler meclesi ve şeyh tusi bu hadis konusunda yaptıkları yorumda yanlış yöne yönelmişler çünkü bu hadisteki kaim’i Hz mehdi sanmışlar ve bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için ve bu sır kaim (a.s)’a has olduğu için yaptıkları yorum ve tefsirlerinde Hz Mehdi (a.s)’ın ismi öleceğini ve insanlar onu istemeyeceğini beyan etmişlerdır yani kaim (a.s) ismi insanların yadından çıkacağını ve onu unutacağını belirtmişlerdır ve bu görüşü da başka bir hadis üzerinden reddedeceğiz

Ebi Besir der : İmam Bakır (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum :bizim bu meselemizin misali (Kaim a.s’ın ayaklanması) Allah’ın kitabında ki Himar sahibinin (hayvanın sahibi) örneği dır ki Allah onu 100 sene öldürdü ve sonra yaşattı -Gaybet Şeyh Tusi s 422İsbat-ul huda c 5 s132 -Bihra-ul Envar c 51 s 224

Mescid Ahmer Müezininden nak edili ve şöyle der: imam sadık (a.s)’a acaba Allah’ın kitabında Kaim (a.s) için bir misal ve örnek mevcut mudur? diye sordum ve şöyle cevap verdiler : evet sahib-ul himar (hayvanın sahibi) ki Allah onu 100 sene öldürdü sona onu tekrar diriltti-ayeti Gaybet Tusi s 423 – İsbat-ul huda c 5 s 132 – Bihar-ul Envar c 51 s 224

bu hadislerde görüldüğü gibi elde ettikleri görüşler yani kaim (a.s)’ın ismi ölecek görüşlerin hepsi yanlıştır çünkü EhliBeyt (a.s) onun için normal bir ölüm ve dirilmeden bahs etmişler

Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, “Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek (acaba)?” demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: “Ne kadar (ölü) kaldın?” O, “Bir gün veya bir günden daha az kaldım” diye cevap verdi. Allah şöyle dedi: “Hayır, yüz sene kaldın. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak! (Böyle yapmamız) seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. (Eşeğin) kemikler(in)e de bak, nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz?” Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: “Şimdi, biliyorum ki; şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” Bakara Sûresi﴾259﴿

İmam sadık (a.s) buyurdu: doğrusu kaim (a.s) ayaklandığında insanlar şöyle diyecekler: onun kemikleri seneler önce çürümüştü nasıl mümkün olur böyle bir şey?! -Gaybet Tusi s 423-isbat-ul huda c 5 s 132 – Bihar-ul Envar c 51 s 225

burda anladığımız şekilde kaim (a.s) ayaklandığında insanlar onun çürüdüğünü söyleyecekler bunu söyleye bilmeleri için daha önce bilinen biris olarak kendini ilan etmesi gerekir ki insanlar bunu desinler yani kendisinin Hz İsa (a.s)’ın benzeri olduğunu söyleyecek ve insanlar onun öldüğünü ve kemilkerinin bile çürüdüğünü söyleyecekler

Hz Ali (a.s) buyurdu: hükemetin merkezi zora’ya(bağdat) dönecek ve meseller şura(seşimer) ile gerçekleşir ve kim neye galip gelirse onu gerçekleştirecek o zamanda sufyani çıkış yapacak ki 9 ay yer yüzüne hükm edecek ve insanları azapların en kötüsüne götürücek sonra hadi ve muhtedi olan mehdi çıkış yapacak ve o bayrağı meryem oğlu isa (a.s) dan alacak – Melahim -ul feten s 134/266

İmam bakır (a.s) buyurdu küfeye (Irak-küfe) Hz Huseyin (a.s)’ın neslinden bir erkek gelecek ve herkesi babasına davet edecek sonra sufyanı ordusunu ona gönderecek -el fiten Labi na’im c 1 s 28

burda anlatılan mehdi sufyaninin hurucundan yani ayaklanmasından sonra ayaklanacak ki diğer rivayetlerde mehdi sufyani ile beraber ayaklanacak diyordu ikinci olarak ta Hz isa (a.s) Hz mehdi ile beraber gelecekler ve ondan önce Hz isa gelmez ve bayrağı doğu tarafından gelen ahmed isimli şahıs Hz Mehdiye teslim edecek ve bir çok şii ve sunni hadisinde bu şahısı Allah’ın halifesi mehdi dir denilmişti ve burdada anlaşıldığı gibi bu hadisteki isa (a.s), Hz isa (a.s)’ın kendisi değil ona benzeyen ve çarmıha gerdirilen kişi dir çünkü bir çok hadiste İsa (a.s)’ın benzerini de iman etmemiz gerektiğini anlatmıştık halbuki o ölmüştü ve şuana kadar kim olduğunu dahil somut delilimiz olmamıştı ve iman etme şartılarına da sahip değildik ancak bugün artık kendisni tanımaya başladık ve iman etmemiz şart olunmuştur ve hakk’ın bayrağı tek olacağından burdaki kişilerin hepsi aynı kişi olduğu kanaatına vara biliriz

Hz Muhammed (s.a.v) buyurdu: Meryemin oğlu isa sabah güneşin döğüşü esnasında iki sarı elbise arasında zuhur edecek elinde bir mızrak olacak ve Haçç’ı onunla kıracak, domuzları öldürecek, deccalı helak edecek, sonra kaim’in mallarını geri alır ve onun arkasında Kehf Ehli hareket edecek ve o Kaim(a.s)’ın sağ kolu veziri ve yandaşı ve naibi dir yeryüzünün batısı ve doğusunda güvenliği kaim(a.s)’ın bir kerameti sayesinde sağlayacak Gayet-ul Meram c 7 s 93

bu hadisin bir çok yerinde burdaki İsa (a.s) Hz isa (a.s) olmadığını ve Hz isa(a.s)’ın Benzeyen kişi olması gerektiğini açıklamaktadır

1 -Kaim a.s(a.s) mallarını geri alacak. normalde kaim (a.s)ın mallarını onun ehlibeytinden biris telim alması lazım çünkü kuranda mirasın hak ve hukuku böyledir

2 -Ehli Kahf arkasında hareket edecek…hadislerde 313 kişinin yedisi Ehli kehf’e benzer kişiler olacaklarını söylemektedir yanı onlar kahf ashabına benzer nitelikleri olan kişiler olduğunu hadisler açıklamıştır ve bunların hepsi Yamani (a.s)’ın arkasında olacaklar

3 -bir çok hadisteHz Mehdi(a.s)’ın veziri seyid ahmed el hasan (a.s) olduğunu ispatlamıştık yani bir yerde iki vezir olunmaz iki bayrak olmaz hak tektir iki olunca insanlar yolunu şaşacaklar örnek olarak kuran iki olsa idi ve her birnin peygamberi farklı ve her biri farklı hükümler veriyor olsa idi insanların hali ne olurdu o zaman hak birdir ve ona doğru davet edenler tek bir kanal üzerinden harekt edilecek Yani Hz Mehdiye davet eden ve bayrağı ona teslim eden tek bir kişi vardır
İmam Bakır (a.s) buyurur : bayraklar arasında hidayet olmuş en hidayetli bayrak yamani’nın bayrağı olacak çünkü sizi sahibinize davet edecek ve eğer Yamani huruç (çıkış-cihat) yaparsa silah satmak haram olacak ve eğer yamani huruç yaparsa ayağa kalkın ve ona doğru gidin ve ona katılın çünkü onun bayrağı hidayet bayrağı dır .ve ona karşı gelmenin hiçbir Müslüman için caiz değildir ve eğer birisi bunu yaparsa cehennem ehlinden olur çünkü o hakka ve hidayete ve doğru yola davet eder Gaybet Numani s 264

vasyite sahibi Hz Mehdi (a.s) dır Ve Hz Muhammed (s.a.v)’in vasiyetinde’de Hz Mehdi (a.s)’ın oğlu ahmed olarak beyan edilmiştir ve aşağıdaki hadistede bayrağı sahibi alan kişi vasiyet sahibinin oğlun olduğu beyan edilmiştir

İmam Rıza (a.s) Buyurdu: Mısırdan Yeşil bayraklarla suslenmiş ve şama doğru giden bir bayrağın geldiğini görür gibiyim, şama vardığında bayrağı vasiyet sahibinin oğluna verecekler. El İrşad s 250

Ehli sünnet kaynakları

Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.Nisa 157

Bu ayet üzerine ehli sünnet kaynaklarında nakl edilen bir kaç hadisi vereceğiz ancak bu hadislerin senedini önce bakmamız gerek çünkü bir çok Ehli sünnet alimi önde gelen Eski ve kadim alimlerinin hadislerinin ravilerin yüzünden hadisleri kabul etmemektedirler ve onların raviler hakkında verdikleri güvenilir görüşünü reddetmektedirler, bizde bunun üzerine bu ravilerin nekadar güvenilir olduğunu baktıktan sonra hadislere giriş yapacağız ilk olarak vereceğimiz hadis şii kaynaklarında verdiğimiz hadisin aynısı dır yani Hz isa(a.s)’ın çarmaıha gerdirilmediğini ve yerine başka bir kişi yani Ashar yuti dışında çarmaıha gerdirildiği söyleyen Ehli sünnet hadisinin ricali ve senedini hakkında ehli sünnet kaynaklarına bakacağız

Tefsir ibn-i Hatem kitabuında bu hadis nakl edilmiştir ( sayfa 1110-hadis numarası 6233) ancak bu şahıs hakkında fikir ayrılıkları olduğundan bu kiapta hadis nakl edilen kişilerin güvenilir olup olmadığını bakacağız zira hadis ravilerin güvenilir olduğunda hadis sahih olarak bilinmektedir tabi bu bizim görüşümüz değil ancak buna rağmen onların kendi görüşü üzerine bu hadisi ispatlamaya çalışacağız biz daha önce sahih hadis nasıl seçelir diye bir makale hazırlamıştık bizim görüşümüzü okumak isteynlerin bu mkalaeyi inceleye bilirler bu makaleyi burdan erişe bilirsiniz

Hadis Analizi

Ayrıca bu hadisi ibn-i Kesir (Tefsir İbn-i Kesir) kitabında’da (c2 s449/450) ve Elbedayet Velnihaye’ye(c2 s 85) nakl etmiş ve bu hadisin Sahih muslim şartı ile sahiih olduğunu söylemiş yani bu hadisin ravileri Sahih Muslim ravileri olduğundan ve ordaki raviler Güvenilir olduğundan sahih kararı verilmiştir Ayrıca Şukani feth-ul kadir (c 1 s 800) kitabında nakl ederek hadisin ravileri Sahih Muslim şartı ile sahih olduğunu söylemiştir ancak bazı Ehli Sünnet alimleri Sahih Muslim kitabını ve ravilerini güvenilir bilmedikleri için bizde bu ravileri Sahih Buharide yani bütün Ehli sünnet cematinin sahih bildiği kitab üzerinden ravinin güvenirliği ve senedin doğruluğunu ispat edecez ve bu şekilde bu hadislerin ricali aydınlanmış olacak

Hadisin ravileri :

İbn-i Ebi hatem, Ahmed ibn-i senan’dan o’da Ebu Muaviye den o’da A’ğmeş’ten o’da Men MenHal ibn-i Emru’dan o’da Said İbn-i Cubeyr’den o’da İbn-i Abbas’tan nakl etmektedir

Şimdi bu kişileri Sahih Buharinin ravileri olduğunu ispatlayacağız

Ahmed ibn-i Senan : sahih Buhari c 2 s 162’de nakl edilen hadisin senedinde ondan hadis nakl edildiği görünmüştür
Ebu Muaviye ve A’ğmeş : sahih Buhari c 1 s 122’de nakl edilen hadisin senedinde Ebu Muaviye hadisi A’ğmeş’ten nakl edildiği görünmüştür, yani ikisi aynı anda buharinin ravileri olduğu ve güvenilir olduğu doğrulanmıştır.

MenHal ibn-i Emru ve Said İbn-i cıbeyr : sahih Buhari c 6 s 228’de nakl edilen hadisin senedinde Men Hal Said İbn-i Cubeyr den nakl edildiği görünmekte ve Sahih Buhari açıklma kısmında buhari kendisi Burdaki Menhal MenHal ibn-i Emru olduğunu ve bunu Rical ilminin önde gelen alimi olan İbn-i Hacer Asgelani söylediğini arzetmektedir ve aynı zamanda Zahabi gibi rical kitaplarında’da MenHal’ın güvenilir olduğunu beyan edilmiş ve ayriyetten Ağmeş ve said ibn-i Cubeyr sürekli ondan hadis nakl ettiğini söylenmiştir

İbn-i Abbas : Sahih Buhari c 1 s 37’de nakl edilen hadisin senedinde İbn-i Abbas Said İbn-i cubeyr den nakl edildiği görünmekte Yükarıda görüldüğü gibi bu raviler hepsi bir biri ile ilişkili olduğu ve ravilerinin bağlantısı sağlam olduğu görülmektedir bu şekilde hadisin ravileri hakkında bir şüphe kalmamaktadır ve artık bu ravilerin bizlere anlatmış oldukları hadisi nakl ede biliyor olacağız

İbn-i Ebi hatem, Ahmed ibn-i senan’dan o’da Ebu Muaviye den o’da A’ğmeş’ten o’da Men MenHal ibn-i Emru’dan o’da Said İbn-i Cubeyr’den o’da İbn-i Abbas’tan nakl eder :

Allah-u Teala isa (a.s)’ı gökyüzüne götürmek istediğinde 12 kişi olan sahabelerinin yanına evin köşesinden girdi ve başından su akiyordu ve o vaziyette onlara şöyle buyurdu içinizde hanginiz bana benzeyecek ve benim yerimde öldürülecek ve çarmağa gerdirilecek ki benim yanımda ve benim mertebe ve derecemde olacaktırsonra o esnada yaşı herkesten küçük olan bir genç kalktı ve dedi ben dedi ve isa (a.s) ona otur dedi ve İsa (a.s) daha önce sorduğu soruyu tekrarladı ve tekrar aynı genç kalktı ve ben dedi ve isa (a.s) teklrar toru dedi ve üçüncü defa sorusunu tekrarlayınca o genç tekrar kalktı ve ben yapacağım dedi ve isa(a.s) dedi ozaman o sen sin ve o İsa (a.s)’a benzetildi ve isa evin içinden Gökyüzüne gitti -Tefsir ibn-i Hatem ( s1110-hadis 6233)

Zad-Elmesir Fi ilm-ul Tefsir Kitabında sayfa 341/342 İbni Cüzi aynı hadisi nakl ederken bu hadisi Hem Vahab ibn-i menbe ve hem Geta’de ve hemde Sodi Teyid ettiklerini söylemektedir.

Tefsir Tabari(Came-ul Beyan Fi tefsir-ul kuran) c 9 s 370 hadis 10781 Geta’de den Nisa suresinin 157 ayeti hakkında şöyle nakl eder : İsa (a.s)’ın öldüğünü söyleyenler yahudilerin düşmanları dır ve halkın arasında bunu böyle nakl ettiler ve insanlar onu öldürdüklerini sandılar ve bizlere nakl edilmiştir ki isa (a.s) havarilerine sordu hanginiz banim yerimde ölmek için bana benzeyecek ve onun sahabelerinden biri dedi ki : ey Allah’ın peygamberi ben ve o kişi öldürüldü ve Allah peygamberini yükselterek yanına aldı

Tefsir tabari c 9 s 370 hadis 10782 (Came-ul Beyan Fi tefsir-ul kuran) aynı hadis Geta’de den nakl edilmiştır
Tefsir tabari c 9 s 371 hadis 10784 (Came-ul Beyan Fi tefsir-ul kuran) aynı hadis Gasem ibn-i Ebi Bazzeden nakl edilmiştir

Tefsir tabari c 9 s 373 hadis 10786-10787 -10788-10789(Came-ul Beyan Fi tefsir-ul kuran) aynı hadis ibn-i Ceri ve Mucahid den nakl edilmiştir

bilmeyenler için söylememiz gerekirse yukarıda ki isimler islam tarihinde en büyük Müfesirlerden biri dirler
bildiğiniz gibi Hz isa (a.s) toplam olarak 12 havirisi (öğrencisi) vardı şimdiye kadar bazı müslüman alimlerinin söylediği şey Hz isa (a.s)’a benzeyen kişi (yahuda) asher yuti olduğunu iddia etmişlerdı bazılarıda geride kalan 11 kişinin içinden birisi Hz İsa (a.s)’a bezetildiğini söylemeketedir ancak Bu hadiste Açık bir şekilde o gecede (yahuda) asher yuti ve havariler dışında başka bir şahısın bulunduğunu görstermektedir, çünkü Hz isa (a.s)’a benzetilen kişi için Hz isa(a.s) benim derece ve mertebeme ulaşacak diyor halbuki yahuda ihanet etmiş ve Hz İsa(a.s)’ın yerini ele vermek için gitmişti ve ve bir hainin Hz isa (a.s) derece ve mertebesini ulaşılmaz aynı zamanda orda 11 kişi kalmış olmalıydi ancak hadiste 12 kişi olduklarını ve yahuda onları ele vermeye gittiğini söylemektedir yani asher yuti(yahuda) ile birlikte 13 kişi oluyorlardı yani burda Hz isa(a.s)’ın havarileri ve öğrencileri dışında başka bir kişi bulunmaktaydı Ayriyetten İsa (a.s) Allaha’ın halifesi, kitap sahibi olan peygamberi ve imamaet makamını sahib olan peygamberlerden idi ve onun mertebesinde olacak birisi de mutlaka en azından Allah’ın halifelerinden biri olması gerek yani öğrencileri asla Allah’ın halifesi olamayacaklar çünkü hiçbiri ali ibrahimin soyundan değiler ve kuranda açık bir şekilde halifelik makamını sadece Allah’ın seçeceğini ve sadece ali ibrahimin soyundan olacağını belirtmektedir yani Hz isa(a.s)’ın yerine çarmağa gerdirilen kişi Allah’ın halifelerinden biri olmak zorunda dır bu şekilde orda bulunan on üçüncü kişi Hz isa (a.s) yerine çarmağa gerdirilen kişi dir .

Se’alebi de kendi tefsir kitabında(El cuher-ul hesan fi Tefsir-ul kuran c 2 s 325/326) aynı hadisi şöyle nakl etmiştir :Allah-u Teala ve Subhan haber verdiğine göre İsrail oğulları İsa (a.s)’ öldüremediler ancak mesle onlara benzetildi ve raviler bu konu hakkında ihtilaflılar, ancak hakkına hiçbir şüphenin olmadığı şey bu :İsa (a.s) yeryüzünde idi ve Allah’a davet ediyordu ve israil oğulları ve onların kralları onu yakalamak istiyordu ve isa (a.s) havarilerden ayrıldı ve havarilerde onu gittiği yere takip ediyorlardı ve bazen de isa (a.s)’ın Emri ile durup duşunceye dalıyorlardı ve rivayet edildiğine göre israil oğullarından biri ona bir tühmet öne sürmüş ve biriside onun mekanını ele vermek için gitmişti ve bu olay hakkında İsa (a.s) ve sahabeleri haberdar olunca israil oğullarına ait bir eve girerler ve rivayetlerde onlar 13 kişi oldukları söylenmiş (Hz isa (a.s) ile birlikte) ve sonra isa (a.s) havarilerden ayrıldı onların yüzlerini başka bir yöne çevirti ve yanında bulan bir şahıs ile yanlız kaldı sonra isa (a.s) gökyüzüne gitti ve o şahıs isa (a.s)’ın kılığına girerek ona benzetildi ve öldürüldü ve çarmağa gerdirildi.

Medarek-ul tenzil s 260 kitabında Nesefi nakl eder :Yahud Kabilesi Hz isa (a.s)’ öldürmeye karar kıldılar ve Allah-u Teala Hz isa (a.s)’a haber verdi ve onu gökyüzne götüreceğini söyledi ve onu yahudiler ile birlikte olmaktan temzileyecek(kurtaracak) ve ozaman sahabelerine sordu hanginiz benim yerime ölmeyi ve bana benzemeyi ve çarmağa gerdirilmeyi ve cennete girmeyi razi olacak? onlardan biri ben dedi ve ozaman Allah onu İsa (a.s)’a benzetirdi sonra katl edildi ve çarmağa gerdirildi

bu şekilde anliyoruz ki bu bilgiyi daha önce hiçkimse erişememiş ve sadece Yamani (a.s) tarafından ispatlanmış oldu çünkü havariler bile bu konuyu rivayet etmemişler çünkü onlarda bu üçüncü şahısı görmiyorlardı ve eğer görmüş olsalardı bunu rivayet ederlerdı yanı bu olay havarilerden bile gizlenmiştı ve bu gizlenmenin de bir sebebi de şu yahudilerin beklediği Mesih çarmıha gerdirilen mesih olacaktı onların kitabında ve inancında mesih öyle birisi olacaktı, eğer Hz İsa(a.s)’ın gerdirilmediğini öğrenmiş olasalardı Hz isa(a.s)’ı inkar eder ve bu o değildir diye bileceklerdı onun içi Allah-uTeala Hz İsa (a.s)’ın çarmıha gerdirilmesini gizledi taki herkes için ibret ve ispat olarak kalsın ve aynı zamanda’da bu olayı aşıkar eden kişi için de Allah’ın gizli sırnı bildiğinden Allah’ın Halifesi olduğunun ispatlansın ve binlerce senden sonra bu konuları sadece Seyid ahmet el hasan (a.s) açıkladığına göre onun Allah’ın halifesi olduğu ispatlanmıştır daha öncede söylediğimiz gibi buna benzer bilgileri Allah sadece bazı halifelerini verdiğini ispatlamıştık, Yamani (a.s) yani seyid ahmet el hasan (a.s) Allah’ın halifesi oluğu kanaatini vardığımıza göre sadece geride bir soru kalıyor oda şu: çarmıha gerdirilen kişi veya çarmıha gerdirilen halife Allah’ın hangi halifesi dir ve ismi nedir bu konuyu da ileride bizler için seyid ahmet el hasan (a.s) vermiş olduğu ayetlerce ispatlanmıştır
bu konuya girmeden önce bilmeniz gerekir ki arapça resul kelemesinin türkçe karşılığı gönderilen demektir ve her gönderilen Peygamber değildir örnek olarak maide suresinde peygamberlerin arası kesildiğinde Allah buyuriyor ki size resuller yani imamlar ve halifeler gönderdik ki bizi hidyaet eden kimse olmadı demiyesiniz ve bu imamlar ve halifeler Allah tarafından seçildikleri için onlara resul ve elçi denilmektedir

Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin (resulerlerin) arası kesildiği bir sırada size elçimiz(elçilerimiz) geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): «Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi» demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.Maide﴾19﴿

şimdi bu kişinin kimliğini açıklmak için saf suresinin bir kaç ayetini bakacağız zira bu ayette’de bazı gizli ipuçlar bulunmaktadır
Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir Elçi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler. Saf Suresi﴾6﴿

açık bir şekilde Hz isa (a.s) benden sonra bir elçinin geleceğini ve isminin ahmed olduğunu beyan etmiştir ki Allah’ın bütün imamları Allah tarafından seçildikleri için aynı zamnda Allahın elçileri özeliğini taşımaktaırlar yani Allah’ın halifesidirler bu ayette de yapılan bir hata var oda burdaki resul kelimesini peygamber olarak çevirilmiştir halbuki burdaki resul gönderilen bir imam ve halifeden bahs edilmektedir ancak bir çok müslüman alimi bunu peygamber olarak çevirilmiş ve Hz Muhammed (s.a.v)’ı nispet etmişler halbuk kuranın her yerinde Hz Muhammed (s.a.v)’i ismini sadece Muhammed olarak denilmiştir ve bir sonraki ayet bu surenin bütün ayetleri ahri zamanı kassettiğini göreceğiz .
Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Saf Suresi﴾8﴿

ve bildiğiniz gibi şii ve sünni hadislerinde sadece ahir zamanda kafirler istemezse bile Hz mehdi(a.s)’a boyun eymek zorunda kalacaklar yani bu ayet de ahir zamandan bahs etmektedir ve daha önce islam dinini bütün dünya kabul etmemiş ve bunun vaadı sadece Hz Mehdi (a.s)’a verilmiştir ve Allah’ın Nuru Hz Mehdi ile tüm dünyaya tamamlanacaktır

O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Saf Suresi﴾9﴿

bu ayet ise peygamber (s.a.v)’in dini tüm dünyaya yayacağını söylemekte buda daha önce belirtiğimiz gibi sadece Hz Mehdi (a.s) döneminde gerçekleşecek

Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları (Ensarı) olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti. Havariler de, “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Saf Suresi﴾14﴿

ve bu ayette bütün müslüman alimleri 14 ayeti Hz isa (a.s) hakkında geldiğini beyan ediyorlar halbuki ayette biz onları galip getirdik ama Hz isa (a.s) ve havarileri savaşamadılar ve üstelik Hz isaya benzeyen kişi bile çarmıha gerdirdiler ve galibiyet kazanmadıkları için bu ayet onların hakkında gelmiş olamaz ((Böylece üstün geldiler)) ve ayriyetten israil olğlarından bir kısmı inanmış halbuki hepsi hz isa(a.s)’ı öldürmek istemişlerdı ve burda Hz İsa (a.s)’ı destekleyen sadece onun havarileri ve onun yerine çarmıha gerdirilern kişi vardı ve hiç kimse itiraz etme curetinide bulunamadı ancak burda meryem oğlu isa demesi Hz isa(a.s)’kasetmiyor burda Ahmed isimli olan kişi yani Hz isa (a.s)’ı benzeyen kişiyi kasetmekte ve bu kişi Ahir zamanda tekrar yer yüzüne dönecek ve ona bazı kişiler inanacaklar bazılar da inanmayacaklar ancak ona inanalar ve yardımcıları ve havarileri zafere ulaşacaklar

burda önemle durmamız gereken şey şu insanların iman etmeleri gereken kişiler kimlerdır ? çünkü ayette gelecekte isa (a.s)’ın benzerini inanalarına destekleyeceğiz diyor acaba iman etmemiz gerekenler Allah’ın tayin ettiği halifeleri değilmıdır? eğer öyle ise Hz isa(a.s)’a benzeyen kişi de Allah’ın halifesi olması gerek ve ayete diyor ki bazıları ona ettikleri inkar yüzünden kafir olacaklar ve Hz isa(a.s)’ın benzeri olduğunu o dönemde bilen yoktu kuran ininceye kadar herkes Hz isa(a.s)’ın öldüğünü bilmekteydi ve kimsenin onun benzerinden haberi bile yoktu haberi olmayanlar için nasıl iman etmeleri beklenmektedir ahir zaman dışında, ozaman ölen bir şahısa iman etmek için o şahıs tekrar canlanması gerekir çünkü kuran onun yapacak olan bir savaşıtan bahs eder öyle bir savaş ki Allah onu destekleyecek ve galip getirtecek ve bunların ola bilmesi için ölen kişinin tekrar doğması ve hayata tekrar dönmesi gerekmezmı?

sonuç

hadislerde anlatıldığı gibi Hz isa (a.s)’ın havarileri toplamı 12 olduğunu ve onlardan birisi de onu ele vermeye gittiğini ancak hadislerde o kişi onu ele vermeye gittiği rağmen halen sayiyi 12 kişi olarak belirlenmesinden orda havarilerden başka bir şahısın bulunduğunu ispat etmiş olduk ve bu olayi 2000 sene den sonra tek bir insan açığa kavuşturduğundan bu şahısın ilmi Allaha bağlı olduğu açıkca beyan edilmiştir yani Allah’ın halifesi olduğu ispatlanmıştır ve bu şahısın bu bilgiyi biliyor olmasının sebebi ise orda bulunan kişi olduğundan dır ve Allah’ın halifesi olduğunu ispatlandığı için sizler için bir uyarısısını nakl edeceğiz .

Ahmet El hasan (a.s) buyurdu: beni tekrar öldürüp çaramıha gerdirmeye çalışıb o azabı bana birkez daha yaşatmaya kalkmayin

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa