Alametler

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

Hatmi ve kesin olan beş büyük Alamet

İmam Mehdi’nin (a.s) evrensel kıyamının alametleri ve nişaneleri vardır. Bu nişaneleri bilmek çok önemlidir.

Bu alamet ve nişaneler,Hz Muhammed (s.a.v)’in soyundan olan kurtarıcı Mehdi (a.s)’ın zuhurunun müjdeleyicileridirler. Onlardan her birinin oluşması ve gerçekleşmesi bekleyiş içinde olan kişilerin kalplerindeki zuhur ümidini daha da alevlendirecektir. Bu alametler, düşmanlar ve dalalet yolunun yolcuları için, kötü işlerden ve fesattan sakınmaları için bir hatırlatma ve uyarı niteliğindedir. Aynı zamanda bu nişaneler, bekleyiş içinde olan kişileri zuhuru derk edip masum imamın (a.s) safında ve onun yanında mücadele etmek için hazırlamaktadır. Gelecekte olacak olayları bilmek de, ileride karşılaşacağımız zorluklar karşısında daha iyi mücadele vermek için kendimizi hazırlamamızda yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu nişaneler Mehdi olduğunu iddia eden yalancıların tanınmasında da en iyi ölçüdür. Mehdi olduğunu iddia eden kimsede bu alamet ve nişaneler olmazsa rahatlıkla yalancı olduğunu anlarız.

Masum imamların (s.a) rivayetlerinde zuhur için birçok nişaneler zikredilmiştir. Bu nişanelerin bir kısmı normal ve tabii olaylardır. Bir kısmı ise mucizeye benzeyen olağanüstü olaylardır.ayrıca bu nişalerlerin bazıları kesindir yanı vuku etmesi zorunluk kılınmış ancak diğerleri vuku etmesi ertelenebilir veya tamamen kaldırılabilir önemli bir husus daha var oda şu ki her iki tür nişanede yani kesin ve kesin olmayan alametler içinde vuku etme zamanı veya bir alametten başka bir alametin arasında zaman suresi uzatılabilir veya bir şehirde vuku etmesini beklediğimiz bir husus değişikliğie uğrayarak başka bir şehirde veya memlekette gerçekleşe bilir ki arapçada buna bida denilir ve Allah-u Teala istediğini yapabilir ancak 10 alamet üzerinde hadislerde kesin ve net olarak gerçekleşeceğini vurgulanmıştır ve bu 10 alamet değişik hadislerde ve değişik zamanlarda ya 10 alamet olarak birlikte anlatılmıştır yada beş adeti anlatılmıştır önceliğimiz olan 8 alamet zuhurden önce dir ve geride kalan 2 alamet ise zuhurden sonra gerçekleşecek bu makalede biz zuhurden önce en önemli ve takip edilmesi olanları sizlere nakl edeceğiz

Bu nişaneler arasında öncelikle muteber kaynaklarda bulunan meşhur hadisleri zikredeceğiz. Konumuzun sonunda da diğer nişaneleri kısa bir şekilde sıralayacağız.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

.

Hatmi olan beş  alamet;

1-Süfyani ve Yamaninin ortaya çıkması

2-Gök yüzünde görünecek El

3-Gökten bir sesin işitilmesi

4-Nefs-i Zekiye’nin öldürülmesi

5-Beyda adlı yerin çökmesi”

[ Gaybet-i Numani, bab.14, h.9, s.261]

Bu rivayette adı geçen beş alamet, birçok rivayette defalarca tekrar edilmiştir. Bu olayların ayrıntıları bizler için kesin olduğundan  elimizden geldiği kadarıyla  açıklayamaya çalışacağız:

1-Süfyani ve Yamaninin ortaya çıkması

Süfyani

Süfyani’nin ortaya çıkışı birçok rivayette nakledilmiş ve zuhur alametlerinden olduğu bildirilmiştir. Süfyani, Ebu Süfyan’ın soyundan olan ve İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurundan kısa bir süre önce Şam bölgesinde kıyam edecek kişidir. Çok sayıda masum insanın kanını akıtacaktır. Öldürmekten ve savaştan çekinmeyen, düşmanlarına karşı da çok sert davranan zalim biridir.

İmam Bakır ( a.s) bir rivayetinde şöyle buyurur: Ey Caber ,Şam’da(Suriye) bir fitne çıkacak ki bu fitneden kurtulma yolları aranacak ancak kaim gelene kadar asla bulamayacaklar .Gaybet Numani s 327

Hz Ali (a.s )buyurur: Batı ülkelerinin, Şam’a saldırdığını gördüğün zaman bil ki büyük ve korkutucu bir savaş çıkararak Şam’ı işkal edecekler ve o zaman kuru bölgede Süfyani’nin çıkışını bekleyin.Gaybet şeyh Tusi s 461

İmam Sadık (a.s) onu şöyle anlatmaktadır:

“Eğer Süfyani’yi görürsen, insanların en alçağını görmüşsün demektir.”

[ Kemalu’d-din, c.2, bab.57, h.10, s.557]

Süfyani, Recep ayında kıyam edecek, Şam bölgesini ve etrafını ele geçirdikten sonra Irak’a saldıracaktır. Orada da büyük katliamlar yapacaktır.

Rivayetlere göre Süfyani’nin ortaya çıkışı ile ölümünün arasındaki zaman on beş aydır.

[ Gaybet-i Numani, bab.18, h.1, s.310]

Yamani

Doğu’da ortaya çıkacak bir liderin kıyamı da zuhur alametlerindendir. Bu olay, kıyamdan kısa bir süre önce gerçekleşecektir. Yamani Süfyani’nin aksine salih ve mümin bir insandır. Tüm gücüyle fesat ve kötülüklerle savaşacaktır. Elbette kıyamının ayrıntıları hakkında elimizde net bilgiler bulunmaktadır.İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: İmam Bakır (a.s) buyurdu : Üç kişinin kiyamı kesin dır Horasani Sufyani ve Yamani ve üçünün çıkışı bir sende bir ayda bir günde beraber olacak ve bayraklar arasında hidayet olmuş en hidayetli bayrak yamaninın bayrağı olacak çünkü sizi sahibinize davet edecek ve eğer Yamani huruç (çıkış-cihat) yaparsa silah satmak haram olacak ve eğer yamani huruç yaparsa aya kalkın ve ona doğru gidin ve ona katılın çünkü bayrağı hidayettir .ve ona karşı gelmenin hiçbir Müslüman için caiz değildir ve eğer birisi bunu yaparsa cehennem ehlinden olur çünkü o hakka ve hidayete ve doğru yola davet eder.

[ Gaybet-i Numani, bab.14, h.13, s.264]

2-Gök yüzünde görünecek El

İmam Rıza (a.s.): “Gökyüzünde, “bu” diye işaret eden El gözükecektir.” Gaybet El Numani s.280

İmam Sadık (a.s.) buyuruyor ki: “Mehdi’nin ayaklanmasından önce çıkacak 5 alamet kesindir. Yamani,Süfyani, Seyhe (semadan gelen münadinin seslenişi), Nefsi Zekiye’nin öldürülmesi ve gökyüzünde görünecek el, kesindir.” – Gaybeti Numani s.262, Bihar’ül Envar c.52 s.233

3-Semavi Nida(Gökten bir sesin işitilmesi)

Zuhurdan önce yaşanacak olaylardan ve alametlerden birisi de gökten bir sesin duyulmasıdır. Bazı rivayetlere göre bu ses Cebrail’in (a.s) sesidir. Ramazan ayında herkes rüyasında kendi dili ile duyacaktır. Genel ıslahçının kıyamı, evrensel bir inkılâp olacağı ve herkes bu inkılâbı beklediği için insanların bu olaydan haberdar olmalarının yollarından biri de gök sesini duymalardır.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“ Doğudakiler ve batıdakiler işitsin diye gökten seslenecek münadi seslendiği zaman, Kaim (a.s) zuhur edecektir.”[ Gaybet-i Numani, bab.14, h.14, s.265]

Bu ses, müminlerin sevinç kaynağı olacaktır. Kötü insanların için ise kötü işlerinden sakınmaları ve evrensel ıslahçının dostlarından ve yardımcılarından olmaları için bir uyarı niteliğinde olacaktır.

Bu sesin niteliği hakkında elimize çeşitli rivayetler ulaşmıştır. Bunlardan birisinde İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“gökten bir seslenici, Kaim’e (a.s) babasının adıyla seslenecektir.”[ Gaybet-i Numani, bab.10, h.29, s.187]

4-Nefs-i Zekiye’nin Öldürülmesi

Nefs-i Zekiye, kemale ermiş, rüşte ulaşmış veya hiç kimseyi öldürmemiş temiz ve masum insan manasına gelir. Nefs-i Zekiye’nin öldürülmesi, İmam Mehdi’nin (a.s) kıyamından önce masum birinin hazretin muhalifleri tarafından öldürülmesi demektir.Rivayetlere göre bu cinayet, İmam Mehdi’nin (a.s) kıyamından on beş gün önce gerçekleşecektir. İmam Sadık (a.s) bu konu hakkında şöyle buyuruyor:“Kaim’in (a.s) kıyamı ile Nefs-i Zekiye’nin öldürülmesi arasında yalnızca on beş gecelik bir mesafe vardır.”[ Kemalu’d-din, c.2, bab.57, h.2, s.554]

.5-Beyda’nın Yere Gömülmesi

Beyda, Mekke ve Medine arasında ki bölgenin adıdır.

Beyda’nın yere gömülmesinden maksat şudur; Süfyani, İmam Mehdi’nin (a.f) ordusuyla savaşmak için Mekke’ye doğru bir ordu gönderecektir. Ordu, Beyda bölgesine ulaşınca mucizevî bir şekilde yerin içine gömülecektir.

İmam Bakır (a.s) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur:

“Mehdi’nin (a.f) Mekke’ye doğru gittiği haberi Süfyani ordusunun komutanına ulaşınca, Oda onun izini bulmak için bir ordu gönderir ancak onu bulamayacaklar… Süfyani ordusu Beyda’ya ulaşacak ve tam o sırada gökten şöyle ses işitilecektir: “Ey Beyda! Bu kavimi yok et.” (Beyda) çölü de onları içine çekecektir.”[ Gaybet-i Numani, bab.14, h.67, s.289]

İmam Mehdi’nin (a.s) zuhuru hakkında rivayetlerde birçok alametler nakledilmiştir. Onlardan bir kısmı şunlardır:

1- Dabbetül Arz ortaya çıkması (yüksek ilim sahibi ve nefsi temiz olan bir şahsiyet Allh-tarafınan herkese son uyarıları verecek ve herkesi Hz Mehdie doğru yöneltecek kişi
2- Duman’ın ortaya çıkması (Gazabın uyarısını hatırlatan bir duman)

3- Deccal’ın ortaya çıkışı (Deccal, hilekârdır ve birçok insanı sapıklığa davet edecek.)
Bu nişaneler bazı kitaplarda geniş bir şekilde yer verilmiştir.[ Biharu’l-Envar, c.52, s.181 ve 278]

 

Yukarıda zikrettiğimiz alametler kesin olanlardır ancak bu kesin alameterin her biri gerçekleşir iken bir sonraki kesin alamete kadar kesin olmayan bazı alametleride beklenmekteyiz yanı bu kesin olmayan alametler kesin alametlerin gerçekleşmesinin habercisi olarak zikr edilmiş tabi bu kesin olmayan alametler hiç gerçekleşmeyebilir ancak zuhuru net bir şekilde takip etmek için hepsini bilmemiz çok önemli dir.

Gerçekleşmiş kesin ve kesin  olmayan alametler

1.Amerika’nın Irak’a girişi (Büyük Deccal):

Hz. Muhammed (s.a.a.s) buyurdu: Deccal’in ilk gireceği mekan, Senam’dır. Senam, Basra’nın doğusunda olan bir dağdır ve Deccal oradan girecektir. Elfeten-ibn hammad 150–Macemul ahadisel imam mehdi c 2 s 63Başka bir rivayette de şöyle nakledilmiştir: Deccal, Senam Dağı’ndan giriş yapacak ve insanları büyülü ve görkemiyle kendine mest edecek ve yanında ateşten bir dağ ve erzak getirecektir.Aynı zamanda Ehli Beyt’ten de, bu konu şu şekilde nakledilmiştir: Deccal gelir ve dostlarına ben sizin tanrınızım der…Bildiğiniz üzere, Amerika, Kuveyt’teki Sefevan Bölgesi’nde olan Senam Dağı’ndan Irağ’a girmiş ve hadiste nakledildiği gibi, beraberinde getirdiği gerek ordu, gerek askeri güç, gerek dolar ve mali güç ile insanları kendine bağlamış ve kendini en güçlü ordu olarak tanıtmıştır. Onunla işbirliği içinde olanlar, onun gücü ve parasından faydalanmıştır. Ve kendisi beklenilen Mesih Deccal, yani Büyük Deccal’dir.

1-Kral Fahd’ın Ölmesi ve Kardeşi Abdullah’ın Tahta Geçmesi:

.

Abdullah’ın ölümü

“Hicaz’da (Suudi Arabistan) ismi hayvan ismi (Fahd =Çita) gibi olan birisi hükümete geçecek

Eğeruzaktan bakarsanız onun gözünde şaşma göreceksiniz ama yaklaştığınızdaherhangi bir kayma göremeyeceksiniz. Onun veliahtı ve vasisi, kardeşiAbdullaholacak. O zaman vay ümmetimin haline ki, ondan çekecekleri var.” Ve HzMuhammed (s.a.a.s) üç defa böyle buyurdular. “Onun ölüm haberini banaveren, Hüccet’in zuhur haberini benden alır.” – Ma etan vel Hamsun Alamet s.122

Yakın………………………………………………….Uzak

İmam Sadık (a.s.) buyurdu: “Abdullah’ın ölümünü kim haber verirse, Kaim’in (Mehdi a.s.) çıkışına (ayaklanmasına) kefil olurum. Ve eğer Melik Abdullah ölürse, kimse birkişinin etrafına toplanamayacak ve bu emir bir sona varamayacak. Sahibiniz gelinceye kadar; yılların hükümeti bitecek ve hükümdarlıkaylara hatta günlere kalmış olacak.” Sordum bu durum çok uzun sürecek midiye? “Buyurdular: Hayır.”

Gaybet’ül Şeyh Tusi S.447, Bihar’ül Envar c.52 s.210, İsbatül Hüda c.3 s.728, Bişaret’ül İslam s.118, El İhra’ec c.3 s.1163

Şüphesizki; gözlerinde şaşılık olan ve adının anlamı hayvan olan kişi Fahd’tır. Ve Fahd’ın ölümü; Hz. Mehdi’nin (a.s.) zuhurunu; kardeşi Abdullah’ınölümü ise; Hz. Mehdi (a.s.)’ın ayaklanmasını müjdeler. Ve tüm bunlarbize, zalimlerin hükümranlığının son bulacağının habercisidir

İmamBakır (a.s.) şöyle der: “Kral Abdullah’ın hakimiyetinin bir kısmı, bizlere Hz. Mehdi’nin (a.s.) zuhurunu kolaylaştıran, savaşlar zamanındaolacağını gösteriyor. Ayrıca; Kral Abdullah’ın hükümranlığı; Süfyanigüçlerinin, Irak’a girmesiyle ve sonraki dönemlerde de, devam ediyorolacak.”

İmamBakır (a.s.)Buyurdu: “Süfyani; Abkaa, Mansur, Hindi, Türk ve Rumlar’ıyendiğinde; Irak’a doğru yönelecek ve işte o zaman Abdullah’ın yok olmazamanıdır.” -Mu’cem El-Mevdui Li-E hadisil-İmam el-Mehdi, El Şeyh-El Korani s.553

3.Bağdat’ta Seçim Yapılması:

Huzeyfe bin El Yaman ve Cabir El Ensari, Peygamber Efendimiz’den (s.a.a.s.) şu rivayeti naklediyorlar: “Benden sonra büyük ve küçük şuradan dolayı, vay ümmetime haline!” Ne olacak diye sordular. Şöyle buyurdu Allah’ın Peygamberi (s.a.a.s.): “Büyük şura; ben vefat ettikten sonra şehrimde; hilafeti kardeşim Ali(a.s)’den gasp etmek ve kızım Fatima(a.s.)’nın da, hakkını gasp etmek için yapacaklar. Küçük şura ise; Zevra’da (Bağdat), büyük gaybet döneminde (zuhurdan önce), sünnetimi ve emirlerimi değiştirmek için yapılacak.” – Menakibul-İtra, Mieten ve Hamsune Alameten s.130

Bağdat Zevra olduğu malum ve orada tarih boyunca ilk kez 2005 yılında seçim yapılmıştır. Son dönem alimleri, bu seçimlerin vacip olduğu ile ilgili fetva verdiler. Hatta seçimlerin, namaz ve oruçtan da önemli olduğunu açıkladılar. Peygamber Efendimiz’in (s.a.a.s) bu okuduğumuz hadisteki uyarısına rağmen; onlar, kadınların bu seçimlere katılışlarını, Hz Zeynep’in (a.s.) Kerbela savaşına katılmasına benzettiler.

Hz Ali (a.s.)buyurdu: “Hilafet, Zevra’ya geri dönecek ve o şura olacak. O zaman Süfyani çıkacak ve 9 ay hüküm sürecek ve milleti rezil edecek.” dedi sonra ekledi: “Sonra, sancağı İsa bin Meryem (a.s.)’in elinden teslim alan Mehdi (a.s.) zuhur edecek.” – Almelehim vel-fiten s.134

4.Irak’ı Kürt Liderlerin Yönetmesi:

İmam Ali (a.s.): “Zil çalındığında ve Irak’ı Kürt liderler yönettiğinde, Hz. Mehdi’nin (a.s.) zuhurunu bekleyin.” Bişaret’ul İslam s.104

Hülasatul Alamet kitabı’nda, Şeyh Muhiddin şu sözleri söyledi: Türk orduları Kudüs’e kadar yürümeye devam edecek ve Kürt’ler Bağdat’ı Horasan’a kadar yönetecekler ve haykırma sesi işittiğinde o zaman hiç kimse kurtulmayacak

5.Mısır Devlet Başkanı’nın Devrilmesi:

Naim b. Hammad Fiten’de ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (ra)’dan tahric edildi: Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığında Şark’ta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah, Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler “alaca karga” Mısır’da zuhur edinceye kadar devam eder.” 4.17 – Naim b. Hammad Fiten

6.Arap Hükümdarlarının Devrilmesi:

Arap’ların, hükümdarlarına karşı devrim yapması, İmam Mehdi’nin (a.s.) zuhurunun en önemli alametlerindendir.

İmam Sadık’a (a.s.), Şii’lerin ferahlığının ne zaman olduğunu sorarlar ve İmam Sadıka (a.s.) da şöyle cevap verir: “Abbasi’nin oğulları (yani din adına hükümet sürenler), ihtilafa düştüğü nda, hükümleri zayıfladığında,  mülk ve saltanata hırs etmeyen hırs ettiğinde, Arap’lar hükümdarlarına karşı devrim yapıldığında, yamani gelecek bu Emrin sahibi ayaklanacak ……ve Hz.Mehdi (a.s.)  zuhur edecek.” – Ravdatul Kafi s.224 : h285

.7.Suriye’deki fitne:

İmam Bakır a.s bir rivayetinde şöyle buyurdu: Ey Caber, Şam’da (Suriye) bir fitne çıkacak ki, bu fitneden kurtulma yolları aranacak. Ancak Kaim(Hz Mehdi a.s) gelene kadar asla bulamayacaklar. Gaybet-i Numani s 327

İmam Ali a.s buyurur: Batı ülkeleri Şam’a saldırdığında, büyük ve korkutucu bir savaş çıkararak, Şam’ı işgal edecekler. O zaman kuru bölgede Süfyani’nin çıkışını bekleyin. Gaybet-i Şeyh Tusi Sayfa 461

.8.Bahreyn Köprüsü:

Hz. Ali (a.s) buyurdu: Bahreyn, Arabistan’ın Geyf Bölgesi’nde, bir köprü yapılacak ve bitim aşamasına geldiğinde, kan insanların dizlerine ulaşacak. (Maitan vel hamus imam mehdi( a.s)zuhur alametleri bölümü sayfa 158)

Bu köprü şu anda yapılmakta ve bitimi de yakındır. Son bilgiye göre, 2015’te bitmesi beklenmektedir.

.9.Ramazan Ayı’nda Güneş Tutulması aynı Ayın sonunda da Ay Tutulması:

İmam Bakır (a.s) buyurdu: Hz Mehdi’den önce iki alamet mevcut ve onlar gerçekleşmedikçe Mehdi (a.s) zuhur etmez. Bu alametlerin ne olduğunu sorduklarında şöyle cevap verdiler: Ramazan Ayı’nın ortasında güneş tutulması olacak ve aynı ayın sonunda da ay tutulması olacak. Gaybet-i Numani sayfa 381, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440

Bildiğiniz üzere, 2007 yılında bu olay gerçekleşmiştir.

Nasa Raporunu okumak için tıklayin

.10.Kırmızı Çekirgelerin Gelmesi:

Kuran’da, Allah-u Teâla, İsrailoğullarını çekirgeyle cezalandırdığını buyurmuştur.

Hz. Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Mehdi’nin (a.s.) zuhuru sırasında, kırmızı ve beyaz ölüm olacak. Yerli ve yersiz yerlerde kan renginde çekirgeler çıkacak. Şüphesiz kırmızı, kılıçtan çıkan ölüm ve beyaz ise, veba ve taun’dur.” İrşadul Mufid s.438, El Gaybeti Numani s.277, Gaybeti Tusi s.438

Bu alamet, çoğu ülkede görülmüştür ve 2009 yılında Güney Doğu Afrika’da, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), kırmızı çekirgelere karşı başarılı bir hamle yaparak ilerlemelerini engellemiştir

.11.Gökyüzünden Çıkan El:

İmam Rıza (a.s.): “Gökyüzünde, “bu” diye işaret eden El gözükecektir.” Gaybet El Numani s.280

İmam Sadık (a.s.) buyuruyor ki: “Mehdi’nin ayaklanmasından önce çıkacak 5 alamet kesindir. Yamani, Süfyani, Seyhe (semadan gelen münadinin seslenişi), Nefsi Zekiye’nin öldürülmesi ve gökyüzünde görünecek el, kesindir.” – Gaybeti Numani s.262, Bihar’ül Envar c.52 s.233

Nasa’nın Resmi sitesinde resim halen mevcut (Görmek için Tıklayin)

.12-Yamani (a.s.)’ın Zuhurunun En Önemli Alamet Olması:

İmam Sadık (a.s.): “Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce, 5 adet değişmez alamet ortaya çıkacaktır. Yamani, Süfyani, münadinin seslenişi, günahsız ruhun (Nefsi Zekiye’nin) öldürülmesi ve Beyda’da yerin dibine batmak.” – Bihar’ül Envar c.52 s.204

İmam El Bakır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bayrakların içindeki tek hidayet bayrağı, Yamani’nin bayrağıdır. Çünkü sizi sahibiniz olan Hz. Mehdi’ye davet etmektedir. Yamani zuhur ettiğinde, silah satmak haram dır. Yamani zuhur ettiğinde ona doğru ayağa kalk. Şüphesiz onun bayrağı, hidayet bayrağıdır. Herhangi bir müslümanın onun karşısında kibirlenip isyan etmesi helal değildir. Her kim bunu yaparsa, o ateş ehlindendir. Zira o, hakka ve doğru yola davet etmektedir.” – Gaybeti Numani s.264

İmam Ali (a.s.): “Mehdi’den önce Doğu’da onun (Mehdi a.s.’ın) Ehli-Beyt’inden olan bir adam gelecek, o kılıcı sırtında sekiz ay taşıyacak; öldürecek ve sakat bırakacaktır ve sonra Beytül Maktis’e (Kudüs’e) gidecektir ve oraya ölmeden varacaktır.” – El Mumehhidun s.110

hadislerde görüldüğü gibi Yamani (a.s) hz mehdi tarafından görevlendiren bir kişiliğie sahiptir 2000 yılında Irak Basra kentinden Yamani (a.s)kendini ilan etmiş ve kendisini ve hakkaniyetini herkesin inandığı kitap ile ispat etmiş ve her din ve düşüncede olan insanları Hz Mehdi ile biat edilmeleri için davette bulunmuş değişik din mezhep ve duşuncede olan her farklı grubu kendi inandıkları inançlar ve duşunceleri Hz Mehdi (a.s)’ın davetini ve kendisinin görevini ispat etmiştir detaylı bilgileri ulaşmak için sitemizde KANITLAR kısmından şii ve sünni kaynaklara bakarak erişe bilirsiniz ancak Kanıtlar kısmında her din grubunun delilleri mevcüt olacaktır

.

13: Duman’ın ortaya çıkması (Gazabın uyarısını hatırlatan bir duman)

Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir Duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır O gün insanlar: “Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz” derler Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: “Bu öğretilmiş bir delidir.” dediler Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız ) Duhan suresi 10-16Emrimizin vakti gelince ve Yanardağlar (Tennur) kaynayınca Nuh’a dedik; her hayvan türünden eşli olarak birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki âilen ile, iman edenleri ona yükle.” Ama, onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti Hud -40 Ayet

Rivayetlere göre, Hz. Mehdi'(a.s.) nin sünneti, Nuh (a.s.) Peygamber’in sünnetine benzer. Çünkü tıpkı Nuh Peygamberimizin zamanında olduğu gibi, Hz Mehdi’nin zuhurunda da, insanların onda dokuzu ölecektir. Kuran’ı Kerim’de, tendur veya fırının (yanardağ) kaynaması, gazabın yaklaştığını bildirmektedir ve yanardağlar  büyük bir fırındırlar

Yamani (a.s), Hz. Mehdi’nin (a.s) Vasisi ve Elçisidir. Ve Peygamber Efendimiz (s.a.a.s) ve Ehlibeyt’in (a.s.), kendisi hakkında, vasıflarına kadar anlattığı ve müjdeledikleri kişidir. Şu an, Hz. Mehdi’nin (a.s.) zuhur zamanıdır ve Yamani (a.s.), Peygamber’imizin (s.a.a.s.) vefat ettiği gecede bizlere bıraktığı vasiyetinde zikredilen birinci Mehdi ve Yamani’dir. Ve Yamani (a.s.)’ı, Hz Mehdi (a.s.) kendisi bizlere göndermiştir.

İzlanda volkanı dumanının gökyüzünde “Ahmed” yazması da, buna bir işarettir. Ve BBC tarafından çekilen resimde de, açık bir şekilde görüldüğü üzere, bu duman tüm Avrupa’yı kapsamıştır

Ve bu dumanın oluşturduğu şekli dikkatle incelediğimizde, Arapça olarak “Ahmed” ismini yazdığını net bir şekilde görürüz. Bu duman ortaya çıkmadan kısa bir süre önce, Hz. Muhammed (s.a.a.s.)’in vasiyeti ortaya çıkmıştır. Ve bu vasiyette belirtildiği üzere; Hz. Mehdi’ye ilk inanan kişinin ismi, “Ahmed”tir

احـــــمـــــد

BBC Haber ajansının konu hakkındaki Haberi (Tıklayın) BBC Haber

Duhan Suresi’nin Sesli Meali(Tıklayın)

/

14.Deprem, Sel ve Kasırgaların Çoğalması:

İmam Bakır (a.s.): “Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce; şiddetli korku, deprem, fitne, bela  ve taun aygınlaşacak.” Bihar’ül Envar c.55 s.231. Peygamber Efendimiz (s.a.a.s): “Hz. Mehdi’nin zuhurunu sizlere, depremler vuku bulup, insanlar ihtilafa düştükten sonra müjdelerim.” – Bihar’ül Envar c.51 s.74.Deprem, sel ve kasırgalar sayısızdır. Amerikan Uzay Ajansı – Nasa açıklar: “2006-2007 yılı, diğer yıllara nazaran daha fazla deprem, sel ve kasırgayla geçmiştir. Hepimizin hatırlayacağı üzere, o felaketlerden dolayı (Çin ve Fransa,iran depremleri, Tsunamiler vb.) yaklaşık, 250.000 kişi can vermiştir.Deprem kuşağı dışında olan Irak bile, 3 tane hafif yer sarsıntısına uğramıştır

.

15.Marmara Gemisi:

Caber Ebni Yezid Co’fi der ki: İmam Bakır (a.s) buyurdu: Ey Caber, evinde otur ve hiç faaliyettebulunma. Ta ki hatırlatacağım alametleri görene kadar.Onların birincisi; Beni Abbas’ın ihtilafıdır. Onu göreceğini sende göremiyorum ama benden sonra onu rivayet et. Okuyucu semadan seslenecektir ve Şam’ın fethini haber verecektir. Cabiye adında, Şam’ın köylerinden bir köy, yerin altına çökecek ve Şam’ın camisinin sağ tarafının bir kısmı da çökecektir. Ve bir grup baş kaldırıcı, Türk Bölgesi’nden huruc edecektir (Marmara gemisi). Türbülans ve kanunsuzluk peşinden gelir. Ta ki, Türkler’e dönecekler ve Ada’ya inecekler (Filistin ve Lübnan Arap Adası’nın sahilindedirler). Türbülans ve kanunsuzluk Roma’da doğar, ta ki Remle’ye (Filistin’e) iner (İrlanda gemisi)… Ve o sene de, Arap ülkeleri karışacak. Sonra Süfyani huruc edecektir. Gaybet-i Numani: (14. bölüm, 67. HADİS

 16.Küfe Camisinin duvarı

Ebu Abdullah as dedi:” Eğer ibn Mesud’un evinin baktığı, Kufe Mescidi’nin duvarı yıkılırsa, o zaman Beni falanca’nın hükümdarlığının sonu gelecektir. Esasen, onun yıkılışı bir daha inşa da olmayacaktır.” Gaybeti Numani sayfa 285 ve Gaybeti Tusi sayfa 445

Muhammed ibn Sinan, Huseyin ibn Muhtar’dan, o da, Ebu Abdullah a.s.’dan nakleder: “Eğer kufe Mescidi duvarı, Abdullah ibn Mesud’un evinin baktığı taraftan yıkılırsa, o zaman insanların hükümdarlığının sonudur ve bu son bulur bulmaz da, Kaim as ortaya çıkacaktır.” El Irşad Cilt 2 sayfa 375

Ve Mehdi’nin kıyam alametleri’nden: “Ve kufe Mescidi duvarı, Abdullah ibn Mesud’un evinin baktığı taraftan yıkılınca, bizden biri, Ramazan ayı’nın 23. Gecesi’nde Kaim as’ın adını seslenecektir. Ve doğu ve batı arasındaki herşey bunu duyacaktır. Ve o yükselenlerin haricinde kimse oturamayacaktır ve kimse de o oturanların haricinde ayakta duramayacaktır. Ve kimse de o ayaklarını yükseltenlerin haricinde oturamayacaktır.” Tac El Muvelid sayfa 73

Bu olay 28 temuz 2013 te Hz Ali (a.s)’ın doğum yıl dönümünde gerçekleşmiştir

17-IŞID’ın ortaya çıkışı

Ehl-i Sünnet kaynaklarından Naim Bin Hammad’ın “Kitab-ul Fiten” isimli kitabında “Fi Huruci Beni-l Abbas” bölümünde geçen rivayet aynen şöyledir:

Ali Bin Ebi Talib Radiyallahu Anh’tan ki şöyle dedi:[B] “Siyah bayrakları gördüğünüzde yere kapanın, ellerinizi veya ayaklarınızı oynatmayın. Sonra zayıf bir topluluk çıkar ki (başta) onlara itina edilmez, kalpleri demir parçaları gibi (katıdır), devlet iddiasıyla ortaya çıkarlar, ahde vefa göstermez, sözleşmeye uymazlar, hakka çağırırlar ama kendileri hak ehli değildirler, isimleri künyedir (Ebu Bekir gibi), nisbetleri memleketleridir (el-Bağdadi gibi), saçları kadın saçı gibidir, sonra aralarında ihtilafa düşerler ve Allah hakkı istediğine bahşeder.”

Şimdi bu hadiste belirtilen temel özellikler:

1- Siyah bayraklar taşırlar

2- Zayıftırlar (maksat zayıf akıllı veya kökü, çevresi ve geçmişi olmayan olabilir)

3- Kendileri önemsenip itina edilmezler (başta)

4- Kalpleri demir parçaları gibi katı ve merhametsizdir

5- Devlet sahibidirler (yani öyle bir iddiayla ortaya çıkarlar)

6- Hakka çağırırlar ama hak ehli değiller

7- İsim yerine künye kullanırlar (Ebu Bekir, Ebu Zeyd, Ebu Selman…)

8- Nisbetleri memleket isimleridir (el-Bağdadi, El-Şişani… gibi)

9- Saçları kadın saçı gibidir (Resimlerden anlaşılan çoğunun, özellikle komutanlarının saçları uzun)

Bu dokuz özelliğin tümünü IŞID asilerine tatbik etmek mümkündür.

Başta geçen “elinizi ve ayaklarınızı oynatmayın” cümlesinden iki şey anlaşılabilir. Birincisi onlara biat etmeyin. Çünkü video görüntülerinden de anlaşıldığı gibi her gittikleri yerde Bağdadiye ellerini birbiri üzerine koyarak biat alıyorlar. İkincisi de, sakın bunları hak sanıp destek olmayın arkalarından gitmeyin.

Sonuç: Bu tür hadisler gerçi dikkat çekicidir ancak hak ve batılın ölçüsü zaten her Müslüman için bellidir. İnsanlığı Allah’ın dininden tiksindirmeye çalışan, kendinden başka kimseyi Müslüman görmeyen bu topluluğun her Sünni ve Şii için batıl ehli olduğu güneş gibi açık bir hakikattir.

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

Allahumme salli ala Muhammed va Alihi Muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

 

Ana Sayfa